is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den mensch in 2 heteekenissen te nemen: de natuurlijke en de Goddelijke mensch (de wedergeborene) die in de plaats treedt van den natuurlijken mensch.

In het Grieksch, Hebreeuwsch en 't Sanscrit heeft elke 'eUer eene getallenwaarde. Aangezien wij bij de studie van den Bijbe. met de twee eerstgenoemde talen te doen hebben, geef ik aan 't eind van dit chap. de getallenwaarde van 't Hebreeuwsch en 't Grieksch alphabet. De klinkers worden weggelaten.

We krijgen b.v. voor ADAM:

Aleph _ i j , Het natuurlijke leven (4) van den

4 = 45 = van God vervreemden mensch (5).

Mem = 40 ^ ' ( (Zie verder).

Er zijn twaalf grondgetallen n.1.:

1 = de schepping of scheppend.

2 = velen of menigte.

3 — onderwerping aan Gods systeem van op\ oeding.

4 = het natuurlijke leven, zonder meer; — kan dus hoog o

laag zijn.

5 = vervreemd van God, de vervreemden.

6 = onwettelijkheid of de wetteloozen. Ook dubbele bet. in

6 = 2 X 3 = d« vele werken van God, die opvoeden.

7 = allen of 't geheel. De 7 wordt ook gebruikt in de secun¬

daire bet. van onderwerping aan het verbeteringsproces, b v in 21 = 3X7 = onderwerping aan het verbeteringsproces (7) van God (3).

8 = wedergeboren, wederscheppend (b.v. 83 7"dew^rkl "g

het wederscheppende (8) werk van God (3). Doch de 8 heeft misschien ook eene secundaire bet. b.v. m 24 (resp. 2 )(4) — de menigte (2) in het natuurlijke le\ en ( ).

9 = de kinderen Gods.. . 10 = onderwerping aan Christus' werk (aan den Zoon Gods,

een toestand uitdr.). .... .

11= nadering tot gehoorzaamheid, of zij die naderen tot gehoorzaamheid (eene beweging uitdr. b.v. 211 = de menigten (2) die tot gehoorzaamheid naderen (11) en 2H10 = de menigten die tot gehoorzaamheid naderen, (211) onderworpen aan het werk van Gods Zoon (10). 12 = de geschapene menigte of de schepping der menigte. Behalve de digits 1—9 en de getallen 10 en 11 bevat de code

de volgende hoofdgroepen van altijd onafhankehjkc symbolen.

A. Symbolen van toestand (veelvoud van 10) 20, 30, 4U, au, 60, 70, 80, 90.