is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het 4e ras heeft die scheiding plaats gehad. Seth *) is de stamvader \an dit ras dat Enoch heet. Zooals Adam geschapen is naar het beeld van Elohim, zoo is Seth geschapen naar het beeld van Adam; dus beide, Jehovah en Enoch repr. de menschheid na de scheiding der geslachten, want na de geboorte van Enoch begonnen de menschen zichzelven „Jehovah" te noemen. Het symbool is -j- (voor beiden). De geschiedenis van de Patriarchen, na Seth en Enoch, is die van het 4e en 5e ras (het tegenwoordige). Ze begint met den zondvloed waarin een groot deel van het 4e ras (de Atlantiërs) vernietigd werd; — hun continent verdween onder de golven.

Eva was geene vrouw, doch de vrouwelijke helft van het bisexueele beginsel in Adam (Jehovah-Eva); zij is het vr. beginsel van al wat leeft. Daarom moest Eva uit het lichaam van Adam geboren worden.

Ook in chap. 5, Gen. wordt eerst weer de schepping van den Mensch door Alhim beschreven en wordt dus chap. 1 herhaald; dan komt Adam (de menschheid) en dan volgen de Patriarchen\ te beginnen met Seth.

Ik wil hier nog aan toevoegen, dat Orpheus, als de goddelijke Leider van 'het 4e onderras, (het Celtische) van het 4e wortelras (het Arische) wordt aangezien (omstr. 20.000 j. v. Chr.). Men moet hem niet vtrwarreir met latere groote Leiders die denzelfden naam droegen en waarvan de Grieksche legenden vertellen.

„Scheiding van het firmament en de wateren" (de Diepte) wil zeggen, dat het eindige uit het oneindige ontstond, zoodra de conceptie van tijd en ruimte, d. z. de aan de stof verbonden beperkingen van het bewustzijn, geboren werd. De mensch overziet niet meer het geheel, doch slechts het kleine deel dat juist onder zijn bereik ligt en dit neemt hij dan als het eenige werkelijke aan. Zoo begrenst zich de gevallen Adam — door zijne eigen schepping voor de eenige ware te houden, en wordt hij in zijn eigen schepping begraven; — want zijne schepping is geene bewuste arbeid meer. Zie onder symboliek; Simson.

Om weer bewust te leeren scheppen, moet hij den microcosmos, waarover hij heer en meester is, weder opheffen tot het oorspronkelijke Goddelijke Ideaal. Hier, in zijn microcosmos, is hij Schepper, hij is heer over de keuze zijner gedachten, gevoelens en daden en dit is eene groote verantwoordelijkheid. Zie over deze verantwoordelijkheid het slot van 't Chap Conclusie". "

') Na de geboorte van Seth baart Adam (de menschheid) „zonen en dochters".