is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus, kozen ze Jezus om gekruisigd te worden en Barrabas werd in \ rijheid gesteld. Barrabas was een dief en een roover, maar — zooals de naam aanduidt — toch ook een zoon van den \ ader en ,,leider der primitieve menschheid. Hij vertegenwoordigt hier den materieelen vorm der religie, die den Joden (de Menschheid) begrijpelijker was dan de hoogere, geestelijke vorm.

De Aanbidding der Herders. — Reiniging des lichaams. De herders hoeden de „schapen en de bokken", d. z. de aan het lichaam klevende dierlijke eigenschappen.- Deze eigenschappen worden overwonnen en ten offer gebracht aan het Hooge Ideaal dat de mensch begint te zien.

De herders repr. dus de lagere menschelijke naituur imet de daaraan verbonden eigenschappen. Ze hoeden hun schapen ,,'s nachts", d.w.z. ze verkeeren nog in geestelijke duisternis.

De Aanbidding der Magiërs. — Reiniging der ziel. Goud, wierook en myrrhe symboliseeren hier de drie 'hoofdeigenschappen der ziel, het denken, willen en 'het voelen — nog sleohts ten halve aan den éénen Wil onderworpen, doch die, zoodra het Hooger Zelf het roer in handen neemt, slechts op het eene hoofddoel den Christus — gericht zijn. De Magiërs repr de hoogere menschelijke eigenschappen, uitgedrukt in de geschenken, die 'ze aanbieden: Goud 't hooger denken, wijsheid; Wierook = het streven naar het hoogste; 't wierookvat repr. de wil, dit te doen; Myrrhe — reinheid, der ziel, door lijden -verkregen.

Hetzelfde als in deze tweevoudige aanbidding, is uitgedrukt in:

De .1/ozaïsche en Christel, wetten'. — onder Mozes overwint de menschheid de lagere eigenschappen des lichaams en onder Christus die der ziel.

Mozes, Elias, Joh. de Dooper, Christus. Over het verband dezer vier grond-symbolen moet ik iets uitvoeriger zijn.

De Nieuwe Maan, d. i. de samenstand of conjunctie van de Maan met de Zon(3)c/Q) is 't begin van een nieuwen bewustzijnscyklus, (in t groot zoowel als in 't klein) in manifestatie. Het is t begin der geboorte van den stofvorm, resp. der conkrete gedachte. Na 7 dagen (eerste kwartier — 3>DO) heeft het eerste conflikt tusschen Geest (Q) en stof (3)), resp. tusschen de abstracte en de conkrete gedachte, plaats, waarin de Maan overwint. De neerdaling in de stof gaat verder en bereikt na 14 dagen haar laagste punt, — de Maan is vol (De/O)- Van dit oogenblik af begint de vergeestelijking; na