is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en voert ze opwaarts ter hoogere ontwikkeling. Het Ego is de Godheid voor die millioenen atoom- en cel-wezens, waarop het Ego bij elke incarnatie zijn stempel afdrukt. Bij wederbelichaming trekt dan het Ego slechts die atomen tot opbouw van zijn lichaam tot zich, die volgens de wet der gelijke trilling voor hem geschikt zijn.

Zoo „redt" het Ego de millioenen wezens.

Zoo „redt" het Ego der Menschhcid, — d. i. de Christus — de cellen van het lichaam der Menschheid, — d. z. de enkele mensehen — en brengt ze terug tot den Vader.

De vooruitgang van een ras, een volk, en ook van den enkelen mensch 'hangt geheel af van de ontwikkeling van 't centrale ert periphere zenuwstelsel. De Ouden spraken altijd van de 7 centra, d. z. de 7 „chakra" of krachtwervels (wielen) van dat zenuwstelsel; in de Opertb. van Joh. wordt dit proces der ontwikkeling voorgesteld door de opening der 7 zegels. In 'het hoofd vertakt zich deze „stroom der ontwikkeling" en vormt een kruis; de eene gaat links, de ander rechts (de Ida en de Pingala) en eerst bij het 7e zegel (de Sushumna der Ouden, het laatste), vindt de éénwording imet den Christus (de hoogste inwijding van den kandidaat) plaats. Het Lager Zelf sterft aan het kruis en 't Hooger Zelf vaart „ten hemel"; de kruisweg in de stof is afgelegd, de Monade betrekt zijn „huis dat niet met de handen gemaakt is."

Onder maya of zinsbegoocheling is te verstaan, — den sluier, waardoor wij de werkelijkheid, d. i. 'het Causale niet kunnen waarnemen.

Zinsbegoocheling is hier niet synoniem met „niet wezenlijk", — maya is altijd „wezenlijk" voor een lager bewustzijn; het Hoogste Bewustzijn alleen kent geen maya.

De verklaring van enkele andere termen en begrippen vindt rnen in chap. I, ontwikkeling van Xatuur en Menschheid.

Om de „Astraal-theologie" duidelijk te begrijpen, moet men een weinig met den sterrenhemel op de hoogte zijn; overal in den Bijbel wordt op de zoogen. „sterrebeelden" gezinspeeld.

Hiermede wordt bedoeld de symbolische voorstelling der 12 Teekens van den Dierenriem of Zodiac (Mazzaroth), die ik hieronder laat volgen. Men diene zich zoowel de Latijnsche als de Hollandsche namen eigen te maken, daar de eerste zeer veel in gebruik zijn, in alle landen.

Onderstaande figuur (overgenomen uit James Pryce „Magical