is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de orde der Rozekruisers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Péladan was zeer zeker uitstekend, doch hij stond bijna alleen voor eene meer dan grootsche taak: liet gevaar inziend, dat de Roomsche Kerk, door haar exoterisch dogmatisme, de samenleving op de klippen van het godsdienstige, evenals van het ongodsdienstige materialisme drijft, wilde hij de katholieke wereld redden door haar de verborgen wijsheid terug te geven. Zijn „Rose-Croix Catholique" was levens eene letterkundige en kunst-beweging, strekkende tot het inrichten van tentoonstellingen van mystieke kunst' en het opvoeren van mysteriespelen. Te dien einde schreef Péladan een aantal stukken, waarvan de voornaamste zijn: „Prométhée", „Oedipe et Sphin x", „O rphé e", „L a Rose C r o i x", ,,L e M y s t è r c du Graal". Onder de benaming van „A c t a Rosae Cruci s", gaf hij nog andere werken uit, waarvan een eene bijzondere melding verdient: „I, e pro chain Conclave. Instructions aux cardin a u x." Het is een smeekkreet tot den Paus gericht, wien hij op bezielde wijze» vraagt, in het belang van het behoud van het Roomsche gezag, zich een waar Katholiek te toonen, di. algemeen denkend en voelend, en zich te openen voor hel licht der Mysteriën, dat niet meer op de altaren van de Roomsche kerken brandt.

Pogingen werden gedaan om de „RoseCroix Kabbalistique" en de „Rose Calholique" te vereenigen, doch zonder gevrlg. De laatste bleef het persoonlijk werk van Péladan en heeft hem zeker niet overleefd; hij overleed in 1918.

jDoch geen tijd is er ooit geweest, waarin meer menschen verlangend waren naar eene nieuwe geestelijke waarheid, dan de tegenwoordige. Geen wondei' dat er dan ook nimmer zoo veel zaden uit de diep symbolische roos in den vruchtbaren bodem der moderne samenleving ontkiemden. Wij zagen dat de leeringen van D r. S t e i n e r, die aan liet hoofd staat der Duitsche Anthropo-' sophische1) Vereniging, een voorbereiding zijn voor het stelsel der Duitsche Rozekruisers. Hij zelf noemt zich pok

*) Dit woord is niet nieuw; het werd reeds gebezigd door de Rozekruisers in de vorige eeuwen.

Rozekruiser, en ziet in deze benaming het symbool van het esoterisch Christendom, daar hij in zijne theosophische 'beschouwingen eene vooraanstaande plaats aar. den christelijken godsdienst geeft. Hij gaf onder veel andere werken uit üe „Rozekruisers Symbole n". z'iilido de afbeelding en uitleggingen van de symbolen, die de muren der vergaderzaal van het Theosophisch Congres te Munchen in 1907 versierden.

Een leerling van Dr. Stciner, Max H e i n d e 1, richtte, na zich in Amerika gevestigd te hebben, te Oceanside (Californië) een „Rosicrucian Fellows li i p" op. Hij beschreef de wetenschappelijke en wijsgeerige beschouwingen, alsook hel doel zijner Roeekruisersvereeniging, in het werk: „Rosicrucian C c s m o c o n c e p t i o n, o r M y s t i c C h r i s t i a n i t y", (1910), eene belangwekkende verhandeling over de evolutie van den mensch in het verleden, zijine samenstelling en zijne ontwikkeling in de toekomst. Het werk kan beschouwd worden als de tegenwoordige opvatting der Duitsche Rozekruisers omtrent den cosmos, de natuur en den mensch, zonder aanspraak te maken op eene onveranderlijke waarheid, de menschelijke waarheid zich steeds ontwikkelend naar een wijder verschiet.

Een enkele aanhaling uit dit boek, betreffende den stichter der Orde der Rozekruisers in de XlVe eeuw: „Zijne geboorte als Chr. Rozencreutz was bel begin van een nieuw tijdperk in het geestelijk leven der Westersche wereld. Dat bepaalde Ego heeft sinds dien voortdurend in een van de landen van Europa een stoffelijk bestaan geleid. Wat meer is hij is heden ten dage belichaamd, ee n ingewijde van hoogen rang, eene machtige werkdadige factor in de aangelegenheden van het Westen. Hij werkte met de Alchemisten eeuwen voor de opkomst der moderne weienschap; hij inspireerde de werken van Francis Bacon; Jaco b Boehme en anderen ontvingen door hem eene bezieling, waardoor bun werken zoo geestelijk verheffend zijn."

Voornamer dan 't genootschap van Max Ileïndel (f 1918), en blijkbaar opk dan de „Rosicr)ucian Society of the United States'' is de „American Rosae Crucis Society", in 1915 opgericht.