is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weinig of geen melding van wordt gemaakt bij Engelsche Vrijmetselaars, is dat nog geen reden om te denken dat hij onbekend was. Niet voor 1841 werd het bekend dat deze graad een geheim van de Compagnonnage in Frankrijk was geweest, zoo diep en zorgvuldig was hij verborgen gebleven 1).

Waar zooveel nog duister is, mag men niet dogmatisch zijn, doch wat er in 1717 schijnt te hebben plaats gehad is niet de toevoeging van een derden graad uit één stuk gemaakt, maar de omzetting van twee graden in één.

Dat wil zeggen dat de Vrijmetselarij een te grootsche instelling is om in één dag gemaakt te zijn, en nog veel minder door een paar lieden, maar dat zij een langzame ontwikkeling was die haar schoonheid ontplooide naarmate zij groeide.

Inderdaad was zij gelijk een van haar Kathedralen waarop een geheel geslacht van bouwers zwoegde en verdween en waarop een ander geslacht volgde, totdat te midden van de wederwaardigheden van tijd en verandering, van verval en wederopleving, de Orde zelf tot een tempel van Vrijheid en Broederschap werd waarbij haar geschiedenis een onthulling van haar innerlijkste ziel was in het natuurlijk verloop van haar overgang van werkelijke bouwkunst tot haar edeler en heerlijker doel. Want daar hetgeen uit de Vrijmetselarij ontwikkeld is, er altijd in gewikkeld moet zijn geweest, en niet iets is, dat van buiten af kwam en er uit vreemde bronnen ingebracht werd, zooals sommigen maar steeds blijven trachten aan te toonen, behoeven wij niet buiten de orde te gaan om te vernemen wat Vrijmetselarij is en zeker niet om haar beweegreden en haar geest te leer en kennen, daar haar latere en meer uitvoerige vorm zelf slechts een uitbreiding en een uiteenzetting van haar ineigen aard en leering was. Op dit feit legt de onderhavige studie den meesten nadruk tegenover diegenen die in alle hoeken en gaten gaan jagen om te zien vanwaar de Vrijmetselarij kwam en waar zij haar symbolen en graden verkreeg.

l) Livre du Compagnonnage door Agricol Perdiguier 1841. George Sand's novelle Le Compagnon du Tour de France werd in hetzelfde jaar uitgegeven. Zie verder Gould Geschiedenis der Vrijmetselarij, Deel X. Hfdst. V.