is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijkt dat iedere invloed welke deze innerlijke gewoonte en neiging van het denken en het gemoed bereikt en verandert en deze wijzigt van twijfel tot geloof, van vrees tot moed, van wanhoop tot zonnige hoop, de meest weldadige zending heeft vervuld die een sterveling kan verheugen. Ieder mensch heeft een gedachtereeks die hij volgt wanneer hij alleen is; en de waarde van zijn leven voor hemzelf en voor anderen, zoowel als het geluk er van, zijn afhankelijk van de richting waarin zijn gedachten loopen, de gedachte-bagage die hïj meevoert en het land waardoor hij reist. Indien dan de Vrijmetselarij dezen innerlijken gedachtestroom in de juiste bedding kan voeren, hem kan belasten met kostbare vracht en heen doet vlieden in de richting van het Huis van God, welke hoogere of andere zending kan zij dan jegens den mensch vervullen? En deze zending vervult zij voor iederen mensch die naar haar wil luisteren, haar lief wil hebben en haar aan zijn hart wil koesteren.

Hoog, prachtig, onuitsprekelijk rijk en schoon zijn het geloof en de visie die de Vrijmetselarij geeft aan hen die zich rondom haar altaar verzamelen en hun daar in afschildering, gelijkenis en symbool de verheven en reine waarheid brengt die door de eeuwen heen gewrocht is door de ervaring, door den tijd is getoetst, en waardevol is bevonden als leiding voor het leven. Door zulk een leering, indien zij het hart hebben om er aandacht aan te schenken, worden menschen wijs, daar zij leeren hoe zij zoowel dapper en teeder, getrouw als vrij moeten zijn; hoe zij bijgeloof moeten verwerpen en het geloof moeten behouden; hoe zij een juist evenwicht der rede moeten bewaren tusschen de dwalingen der uitersten; hoe zij de vreugden van het leven met blijdschap kunnen aanvaarden en zijn smarten met geduldigen moed kunnen verdragen; hoe zij de dwaasheid der menschen kunnen aanschouwen en toch hun edelaardigheid niet vergeten — kortom, hoe zij rein, vriendelijk, kalm, met open oog en onbevreesd, in een gezonde wereld, teer van harte en vol hoop, kunnen leven. Wie deze klare en diepe wijsheid ter harte neemt en er naar leeft, zal niets te betreuren en niets te vreezen hebben wanneer de avondschaduwen vallen. Gelukkig de jonge man die op den morgen van zijn jaren haar tot zijn gade, wijsgeer en vriend maakt1).

1) Alhoewel hier de nadruk wordt gelegd op de Vrijmetselarij voor de jeugd, moet men niet vergeten dat de gevaarlijkste periode van het leven niet de jeugd is met haar wervelwind van storm en spanning, maar tusschen den veertig- en zestigjarigen leeftijd. Wanneer de geestdrift van den jeugd bekoeld is en haar