is toegevoegd aan uw favorieten.

De meest gevaarlijke secte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Cornelius Agrippa, terwijl de Orde der Rozenkruisers gesticht door Christiaan Rozencreutz in de 14de eeuw een groote uitbreiding'ondergaat.

De 17de eeuw ziet de Quiétisten geboren worden met Michael de Molinos, de Rozenkruizes, de Fratres Lucis, de actieve Tempelieren en de Asiatische Broeders.

In de 18de eeuw zetten deze zich voort in de Martinisten en de Theosofische Vereeniging (gesticht in Londen in 1767 door Benedictus Chastamer, een Mystiek Ma^on) aan een Mystieken kant.

Ziehier dus de lijn geinspireerd, geleid en geholpen van den eenen vorm tot den andere door de Witte Loge, het ware „Verborgen Gouvernement" aldus in staat gesteld de schatten der Wijsheid te bewaren en voort te dragen door de donkere eeuwen van tyrannie en geloofsvervolging, ten behoeve van een dag van grooter vrijheid. De Broeders van den Schaduw hebben ernaar gestreefd met alle macht om het licht te dooven, maar toch werd het doorgegeven van hand tot hand, het waren dezelfden die er steeds naar gestreefd hebben de diepere kennis tot booze doeleinden te benutten door zwarte magie, tooverij en hekserij, welke dezelfde duistere periode van onze geschiedenis bevlekken, zorg dragende steeds beschuldiging van deze booze kunsten te werpen op de Kinderen des Lichts.

In de achttiende eeuw begon de vrije gedachte, die sinds de zestiende in godsdienstige aangelegenheden zich bevestigd had, ook op politiek terrein door te werken. Melanchton, was, zooals men weet, een Ma?on. Zijn naam komt voor in de „Keulsche oorkonde" welke van 1535 dateert en waarin de Ridders van Azië, ook wel genaamd „Ridders van den Heiligen Johannes" voorkomen. De „Broederschap van den Heiligen Johannes" wordt geacht voor 1440 te hebben bestaan, in welk jaar de naam zou gewijzigd zijn in dien van „johannisorde van Vrijmetselaren" of de „Magonnieke broederschap."