Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nergens treffen wij hier evenwel volkomene schoonheid aan (°). Overal heerscht gebrek en onvolkomenheid in enkele deelen, en slechts in de overeenstemming der deelen met het groote geheel, schemert het gronddenkbeeld der schoonheid nog door. Daar dit denkbeeld echter niet tot het stoffelijke gebied behoort, zoo gaan wij in onze nasporing verder en'zeggen : Geen berg, geen dal, geen steen noch plant, geen mensch en geen dier, is uit een stoffelijk oogpunt beschouwd zoo volkomen, dat er nog niet veel bij te voegen of aan te verbeteren zou zijn, en daarom is de stoffelijke schoonheid ook geen voorwerp voor vrije kunsten. Het gezang der vogels zal nooit een lied of eene symphonie kunnen vervangen. Geen groep van planten, menschen of dieren, zou, zoo als de natuur die daarstelt, geheel voor het penseel eens schilders geschikt zijn. Geen dagelijksch gesprek zal als dichtkunst worden aangemerkt. Zelfs de navolging of het nabootsen der natuur bezwijkt voor het oordeel van een' deskundige, en voor de denkbeeldige behandeling van een' kunstenaar, die het ondoelmatige en onvolkomene bedekt, het geschikte en volkomene er echter uit trekt. Wij zullen daarom deze soort van schoonheid, die slechts

(') Deze stelling komt ons wat gewaagd voor. Vert.

Sluiten