Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«J>m ju jene8 ^rfrb^ofS SJaumett fel)' id) 9J?ancfeen leife fliebn; fianger fann ber gug nid)t faurnen;

(jeife ©ebnfucfct jiefjt ifjn tin. — 2Cn ben ©rcibern feiner tfieben

ifi «t Srofïeê \id) gemifj,

SBenn ifrm SBenig nur gebliebeit Bom »erlor'nen ^arabieê.

2(n beê SJaferS 3Julje|ïatfe,

ju ber SSKuffer ©rab gebudf,

3fn ber (iillen SJofenfette,

bie ber Siebe ©enfmal fc&mütff,

SBill bie ©eele beten, roeinen,

ober muffig bulben aucfc.

SBann eerflart're ©onnen fdjeinen, grüfjt au# fie beê grüfelingê ^>auc|)«

Unb fc&on tont »om Jiofcen 25ome fern ber jroölfte ©locfenfcfelag; £er Segeifterung ^P&antome gallen unê bie 2öne nacfc;

Unb bie ©tunbe ftat gefcf)Iagen, unb ber Grngtl btil'ge ©cfcaar 23ringt, auf gitticben getragen,

fcfcon baê neugeborne Safer. —

Caffet jum tfftar unS (reten,

SSriiber! Sringt ben 2)anf feier bar! 3u bem 23ater lafjt unS beten,

ber unê eroig gnabig roar!

SBen baê ©lücf fid) auëerforen,

roer nur frofee £u|ï emcfonb, Dod> aud) 25er, ber Jöiel üerloren, tti$t feoffenb je&t bie £anb! —

Sluiten