Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mand iets misdreven heeft, als ge door zwakte gestorven zijt of door eigen schuld, blijf dan in het dodenrijk en kom nooit meer naar ons terug. Een gemoedelijke aanmaning dus om de levenden niet nodeloos lastig te vallen. Na zulk een rede wordt het graf, dat vooraf reeds half dichtgeworpen was, geheel met aarde gevuld. Enige weken later komen familieleden en vrienden opnieuw bijeen, teneinde het dodenfeest te vieren. Het graf wordt omgeven door boomstammen en aan het hoofdeinde zet men een aarden pot en kalebassen met rijst, gehakt kippenvlees, kolanoten, geroosterde cassave en palmwijn als gaven voor den dode. Bij sommige stammen in het Oosten van de kolonie zijn deze offers echter reeds bij de begrafenis mee in het graf gegeven. Allerlei gereedschappen, die men naar de mening van de bevolking evengoed in het hiernamaals nodig heeft als op aarde, worden daarbij neergelegd. Als het een voornaam man geldt, is de ruimte, die zulke offers in de grafkamer innemen, dikwijls groter dan die voor het lichaam. Zulke graven bevinden zich meestal binnen de nederzetting. Opperhoofden van de Mende's worden wel in hun eigen woonhut bijgezet of men bouwt boven hun graf een hut met kegeldak. Anders gaat het met het overschot van gewone lieden en van de meeste vrouwen en kinderen. Men brengt ze een eindweegs van het dorp af in het bos en spoedig zijn hun graven in het vochtig-tropisch klimaat door een wildernis van planten overwoekerd.

De W e s t-B a n t o e s

De PangVDes

Deze bewoners van Frans Aequatoriaal Afrika, ten noorden van de Ogowe vormen een volk, dat tot de Bantoenegers gerekend wordt. Na een sterfgeval verzamelen zich verwanten en vrienden van den overledene. Een oude man verzoekt om stilte en houdt dan een lijkrede. De aanwezige medicijnman opent het lijk en neemt de ingewanden eruit. Zoals de Romeinse haruspices aan de ingewanden van een offerdier konden zien, of een veldtocht voorspoedig zou aflopen, zo ziet de neger-medicijnman aan de ligging der ingewanden, of de overledene zwarte magie (schadelijke toverij) heeft uitgeoefend. Als hij behoorlijk voor dit werk betaald wordt, is de uitslag natuurlijk altijd gunstig. Hij legt de ingewanden weer in de buikholte en naait de opening dicht. Hierop kan de begrafenis plaats vinden. De nabestaanden dragen bananenbladeren als rouwkleding en de vrouwen, die na verwant zijn aan den overledene, scheren zich het hoofdhaar af en onthouden zich enige tijd van ge-

Sluiten