is toegevoegd aan je favorieten.

Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

1305. 1401 Februari 16.

Bisschop Frederick verhaart aau Geryt Borre het huis te Holten met toebehooren in het kerspel Holten voor 32 jaren tegen 75 pond 'sjaars, met verplichting om het huis in staat van verdediging te houden.

Afschr. — Reg. n°. 31 fol. 62.

1306. 1401 (Februari 21) op sunt Peters avent ad Gathedram. Bisschop Frederic bevestigt de stad Ameyde in hare privilegiën en

sluit hare inwonende burgers uit van vervolging door zijne panders.

Afschr. — Reg. n°. 2 fol. 8 vs.

19©9. 1401 Maart 11.

Wilhelmus de Benen, kanunnik ten Dom, bij akte van den notaris Henricus Lupi door Petrus Vannis van Esculo, kanunnik aldaar en geestelijke der Apostolische kamer, gemachtigd, stelt in zijne plaats als gemachtigde Theodericus Stael, priester, Reynaldus de Aeswiin, ridder, en Henricus Hoenreman en Godefridus Tannic, burgers van Emmerik.

Arschr. — Reg. n°. 10 fol. 32 vs. NB. Bij de omschrijving van het jaar (anno ... M CCCCP primo indictione

duodecima pontificatus Bonifacii pape noni anno

duodecimo) is het indictiejaar blijkbaar bij vergissing van het cijfer van het later volgende pontificaatsjaar overgenomen: 1401 viel toch voor dit deel in het 9e jaar der loopende indictie.

1908. 1401 Juni 8.

Fredericus, aartsbisschop van Keulen, bekrachtigt bij transfixbrief de akte van ruiling van de novale tienden van Soest en Leusden en eene rente uit de Ruige Weide van de St. Paulus-abdij tegen de goederen van bisschop en Domkapittel te Groeningen. (Ook opgenomen in een vidimus van den offlciaal van den bisschop dd. 1537 October 20.)

Met zegel van den aartsbisschop in groene was. Oorspr. — Ch. n°. 91. Afschr. — Reg. n°. 46 fol. 200 vs.

HO». Z. j. (Na 1401 Juni 8.)

Dr. Johannes de Novo Lapide geeft een advies, ten betooge dat de bisschop recht heeft op Groningen en dit recht desnoods met de wapenen mag doen gelden.

Afschr. - Reg. n°. 2 fol. 194. NB. Voor de dateering dezer akte zie: Gosses, in Bijdragen voor vaderl. gesch. en oudheidk. 1908 bl. 132 noot 1.

ISIO. 1401 December 20.

Katherina van Reymerswael, abdis van Eeynsburch, doet ten overstaan van priorin en conventualen der abdij afstand van hare waar digheid, waarna deze hunne mede-conventuale Margareta van Bueren als zoodanig verkiezen.

Afschr. — Reg. n°. 10 fol. 20.

1311. 1401 December 20.

Priorin en conventualen der abdij van Eeynsburch dragen hare mede-conventuale, de reguliere non Margreta van Buren, die door