Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240

§ 130. Scholastiek,

later tot negenmaal toe van Heidelberg, volgde zijn meester O cc a m slechts gedeeltelijk en leefde zeer heilig. Hij het commentaren na in libros sententiarum en Quaestiones in libros de generatione et corruptionex). Gabriel Biel (f 1485) wordt de laatste scholastiek genoemd. Zeker was hij een der besten zijner school, helder, juist en veel kerkelijker gezind dan vele anderen. Zooveel te meer valt het op, dat hij een Collectorium ex Gul. Occam in libros Sententiarum opstelde 2).

3°. Tot de voornaamste Scotisten werden gerekend: Franciscus Mayron (f 1325), magister abstractionum en ook doctor acutus genoemd. Hij bewerkte de voornaamste leeringen van Scotus voor de school, maar had ook zeer vreemde meeningen over de verhouding van God tot de zonden en over de verdiensten van Christus en de Heiligen. Zijn voornaamste werk is de Commentaar in quatuor libros sententiarum. Joannes Bassolis (f 1347), om zijn heldere voorstelling doctor ordinatissimus geheeten, werd door Scotus zelf boven al zijn leerlingen gesteld {commentaria in libros Sententiarum). Petrus de Aquila (f 1370) heette doctor sufficiens. Zijn voornaamste werk Scotellus is een zeer schoon compendium van S'c o t u s 3). Nu bleef deze school een tijd lang onvruchtbaar. Tegen het einde der XV eeuw verschenen opnieuw eenige verdienstelijke mannen : Willem Vorilong (t 1464), Nicolaus d'Orbelles (f na 1465), Stephanus Brulefer (f 1499) Paulus Scriptoris (t 1505), Nicolaus de Nysse (f 1509), Antonius Trombetta (t 1518) enz.

4°. Groote mannen vond men onder de Thomisten : Petrus de Palude (f 1342) was leeraar te Parijs en later patriarch van Jerusalem, een sieraad zijner orde en zijns tijds. De commentaren in libros sententiarum worden zeer geprezen. Een zeer machtig verdediger van het Thomisme was de beroemde Joannes Capreolus (f 1432), de „eerste der Thomisten" en anima d. Thomae genoemd. Zijn beste werk is Libri defensionum4). Kardinaal Joannes Torquemada (f 1468), Ecclesiae universae splendidissimum lumen et columen, schreef een lange reeks werken over verschillende theologische

x) Argentorati 1501, 1504.

a) Tüb. Quart., Jahrg. 1865. Ed, Tübing. 1502, Tom. 3 in fol.

3) Ed. Venet. 1600.

4) Ed. Venet. 1843, Tom. 4 in fol.

Sluiten