Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 144. Calvijn en Calvinisme in Zwitserland.

337

casino's. Voor het avondmaal eischte C a 1 v ij n een soort van biecht. Met onverbiddelijke gestrengheid behandelde hij zijn tegenstanders (libertins)1). De beroemde prediker Sebastianus Castellio en de geneesheer Hieronymus Bolsec werden in ballingschap gezonden ; het raadshd Ameaux boette zijn verzet in den kerker; Jacobus Gruet werd terechtgesteld ; G e n t i 1 i s, die om een dwaling tegen de triniteitsleer ter dood veroordeeld was, redde door een plechtige afzwering zijn leven; de Spaansche geneesheer Michaël Servede stierf op den brandstapel als ketter2). Velen ondergingen kerkerstraf, omdat ze bij gelegenheid eener bruüoft hadden gedanst. Den dictator te beleedigen of te bedreigen werd tot een halszaak gemaakt. Tegen allen, die zich niet tot het Calvinisme wilden bekeeren, heerschte een waar schrikbewind. Van 1542—1546 werden 57 doodvonnissen onderteekend 8).

4°. Ter uitbreiding zijner ketterij stichtte Calvijn in 1548 zijn academie4) te Genève, waar naast wijsbegeerte, Grieksch en Hebreeuwsch vooral de godgeleerdheid werd onderwezen. Zoo groot was de toevloed van leerlingen, dat hun geregeld aantal reeds het eerste jaar tot 200 steeg. Naar Frankrijk, Duitschland, Engeland, Schotland en de Nederlanden keerden ze terug, niet enkel als verdedigers zijner leer, maar ook als voorstanders zijner staatkundige beginselen, die bijna overal leidden tot opstand en verzet tegen het vorstehjk gezag. Calvijn overleed 27 Mei 1564, en werd te Genève opgevolgd door zijn grootsten leerling Theodorus Beza, die reeds sedert 1558 een leerstoel aan de academie bekleedde. Zijn zachtere inborst won de harten, zijn geleerdheid trok velen naar Genève, waar hij de leer en de meeningen van Calvijn met kracht verdedigde. Hij stierf in 1605 5).

*) Galiffe, Quelques pages d'histoire exacte sur les procés intentés a Genève en 1547, Genève 1862; Nouvelles pages d'histoire exacte, Genève 1863.

a) Van der Linden, Michaël Servet, een brandoffer der gereformeerde inquisitie, Groningen 1891. N. Paulus, Hist.-pol. Blatter, B 136 (1905), S. 161 ff.

s) Rouquette, L'inquisition protestante. Les Victimes de Calvin, Paris 1906.

l) Borgeaud, Histoire de 1'université de Genève, Genève 1901. De Vries, Genève pépinière du Calvinisme Hollandais, 2 Tom. La Have 1918—1924.

6) Ghoisy, L'état chrétien calviniste a Genève au temps de Théodore de Bèze, Genève 1902.

P. Albers, S. J. Kerkgesch. Et. 22

Sluiten