Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK. Theologische twisten en dwalingen. § 161. Theologische twisten.

Eleutheriua (Livinus de Meyer S. J.), Historia controversiarum de auxiliis divinae gratiae, Antverpiae 1705. Aug. le Blanc (Hyacinth Serry O. Pr.), Hist. Controv. de auxiliis, Lov. 1700. Schneemann S. J., Controversiarum de div. grat. liberique arbitrii concordia initia et progressus, Frib. Brisg, 1881. Vgl. Erganzungshefte zu Stimm. a. M-L. No. 9, 13, 14. Dummermuth, O. Pr., St. Thomas et doctr. praem. phys! Par. 1886 P. Prins S. .J., St. Thomae doctrina de cooperatione Dei etc, Par. 1892. Dummermuth, Defensio doctrinae St. Thomae etc. Lov. 1895. P. Th. de Règnon, Bafiez et Molina, Paris 1883. Hurter, Nomenclator literarius, Tom. H, Oeniponte 1892—1893. Dausch, Die Schriftinspiration, Freib i. Br. 1891. Pesch, De inspiratione sacrae scripturae, Friburgi 1906.

1°. Het spreekt van zelf, dat de protestantsche beweging, die den bijbel als eenige geloofsbron erkende en daarbij sommige plaatsen en zelfs boeken verwierp, de aandacht meer dan vroeger op de H. Schrift en vooral op de inspiratie vestigde. Te Leuven kwam het op het einde der XVI eeuw tot een strijd, die hoofdzakelijk ontstond door de voortdurende oppositie tusschen de Jezuïeten en Michaël Bajus. In 1615 werd de geleerde en vrome Leonardus Lessius tot professor der theologie benoemd in het college der Sociëteit te Leuven. Lang duurde het niet, of L e s s i u s stond met zijn leer lijnrecht tegenover Bajus en andere Leuvensche professoren, zijn vrienden. Op aanstoken van Bajus1) toonde men aan Lessius eenige proposities, onnauwkeurig en

") Der Katholik, 1868, B. 19, S. 286.

Sluiten