Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 166. De Kerk tegenover de revolutie en Napoleon I.

523

parte, als koning van Napels te erkennen, waarop N a p ol e o n reeds dreigde met de vernietiging van den kerkelijken staat. Den 2 Februari 1808 rukten de Fransche troepen onder generaal M i o 11 i s door de porta del popoio Rome binnen. Terstond deed Pius VTI een protest aanslaan, waaraan Napoleon zich echter niet stoorde ; met groote barschheid gaf hij de reden op van zijn inval: omdat de Paus weigerde, den oorlog te verklaren aan Engeland (blocus continental) en zich te verbinden met den koning van Itahë en Napels ; omdat het belang des rijks en der legers vergde, dat Beneden- en Boven-Italilë niet werd gescheiden door het vijandige gebied des Pausen ; omdat de gift door Karei den Groote (mon illustre prédécesseur) gedaan was voor het welzijn der christenheid en niet voor de vijanden der religie *). Ruim een jaar daarna, 17 Mei 1809, teekende Napoleon te Schönbrunn het stuk waardoor de kerkelijke staat werd ingelijfd bij het rijk *). Hij noemde Rome „de tweede stad des rijks". Nu verscheen den 10 Juni 1809 de exconimunicatiebul tegen hen, „die zich vergrepen hadden aan de rechten van den H. Stoel", dus tegen Napoleon en zijn handlangers 3). Nog geen maand daarna werd de Paus door R a d e t, het hoofd der Fransche pohtie te Rome, opgehcht en naar Savona gevoerd, kard. P a c c a opgesloten in de vesting Fenestrelles in Piëmont. Nu begon tegenover de eerbiedwaardige persoonlijkheid des Pausen een vleien, sarren en bedreigen, om hem den afstand van den kerkelijken staat en de verplaatsing der residentie naar Parijs af te dwingen. Pius VII bleef standvastig weigeren.

7°. Intusschen was bij Napoleon het plan der echtscheiding gerijpt. Zijn huwelijk met Josephine Tascher, weduwe van den markies de Beauharnais, bleef kinderloos. Toen deze 15 December 1809 toestemming tot de echtscheiding had gegeven, ontbond de senaat het burgerlijk huwehjk, terwijl de kerkehjke rechtbank van Parijs het kerkehjk huwehjk, daags voor de kroning in 1804 aangegaan, voor ongeldig verklaarde. Werkehjk was het burgerlijk huwehjk, den 9 Februari 1796 tusschen Napoleon en Josephine gesloten, zeker ongeldig,

*) Van Duerm, Vicissitudes politiques, p. 86—86.

a) L. Madelin, La Rome de Napoléon (1809—1814), Paris 1905.

') Constit. Quum memoranda illa die 10 Juni 1809.

Sluiten