Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 166. Pausdom en Italië.

531

de anderen een algemeene amnestie. Reeds lang had de Paus eraan gedacht, het werk der Bourbonsche hoven en van Clemens XTV te vernietigen. Den 7 Augustus 1814 verscheen nu de bul Sollicitudo omnium, Ecclesiarum 1), die de Sociëteit van Jezus herstelde over de gansche aarde. Met groote toewijding stonden de kardinalen Consalvi en Pacca den Paus ter zijde. De vroeger zoo bloeiende colleges werden te Rome heropend : het Germanicum, het Engelsche en het Schotsche. De Propaganda ontving een nieuwe inrichting. Allengs keerden weer de gezanten bij het Pausehjk hof naar Rome terug : het eerst die van Rusland, Pruisen, Hannover en Würtenberg. Ook de Nederlanden hadden voortaan een gevolmachtigde in de eeuwige stad. Om strijd brachten de gekroonde hoofden den Paus hunne hulde : de keizer van Oostenrijk (1819), de koning van Pruisen (1822), die van Napels (1821). Reeds had de koning van Spanje er zijn verblijf gehouden. Karei Emanuel IV van Savoye eindigde als hd der Sociëteit van Jezus zijn leven te Rome. Ook de familie van Napoleon vond daar een schuilplaats. In 1821 veroordeelde Pius VTI de Carbonari en andere geheime genootschappen. Een groot aantal concordaten werd door hem gesloten2). De noodlottige brand, die kort voor zijn dood de basiliek van 8. Pauló fuori le mura verwoestte (1823), is den grijsaard niet meer bericht. Hij overleed 19 Juh 1823. Zijn pontificaat was een der roemvolste der kerkgeschiedenis en bewees, dat zelfs de machtigste geweldenaar niets vermag tegen de wonderbare levenskracht der Kerk.

2°. Leo XII (1823—1829), uit het huis della Genga, werd gekozen na een conclave van 25 dagen 3). Reeds bij de adoratie benoemde hij kardinaal della Somagliatot staatssecretaris. Hoogst edel was de aanstelling van kardinaal Consalvi tot prefect der propaganda, omdat deze voorheen met della Genga op gespannen voet had gestaan. Nog vóór de kroning vierde de Paus de overwinning der Franschen in Spanje en het herstel van Ferdinand VH (1823). Het jaar 1824 zag vier koninkhjke prinsen te Rome : die van Pruisen, Beieren, Holland en Zweden.

x) Bullarium Bom. Tom. 18, p. 323 ss. (P. Albera S. J.), Liber Saecularis bistoriae Soc. Jesu, ab anno 1814 ad annum 1914, Bomae 1914.

*) Zie Nuaai, Conventiones de rebus ecclesiasticis etc. Moguntiae 1870, Münch, Vollstandige Sammlung aller altera und neuern Konkordate, Leipzig 1830, Band 1—2.

s) Artaud de Montor, Histoire du Pape Léon XII, Bruxelles 1843.

Sluiten