Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 175. Theologische dwahngen.

575

studenten der theologie verlieten meerendeels de universiteit en vonden bij C1 e m e n s A u g u s t een zeer gunstig onthaal. Professor B r a u n van Bonn en E1 v e n i c h van Breslau ondernamen de rers naar Rome, verkregen echter niets Na de wegvoering vanClemensAugust werd men te Bonn weer stouter. Aartsbisschop von Geissel maakte aan hun heerschappij voorgoed een einde *). Ook Pius IX bevestigde 26 Juh 1847 de veroordeling van Hermes3). Deze werd op wetenschappehjke gronden bestreden door de Jezuïeten Perrone en Kleutgen

3° Ook Günther dwaalde af, terwijl hij bet pantheïsme bestreed. Reeds vroeg was hij in zijn geloof verzwakt door de lezing van Kant, maar werd opnieuw door denH. Clemens M Hof b a u e r bevestigd. In 1820 priester gewijd richtte hij zich vooral tegen de pantheïstische dwalingen. Wijl hij de scholastiek daarvoor ongeschikt oordeelde, dacht hij een systeem uit, dat op de meuwere wijsbegeerte, vooral op H e g e 1 steunde. Ook G ü n t h e r trachtte het geloof tot wetenschap te maken, leerde daarenboven de noodzakehjkheid der schepping, het tritheïsme, ontkende de hypostatische eenheid van het mensch geworden Woord enz Om met met het geloof in botsing te komen, gaf hij aan de Pausehjke defuuties slechts een tijdehjke waarde, namehjk zoolang totdat de nieuwe wetenschap een nieuwe formuleering noodzakehjk maakt «) Di Oostenrijk en Duitschland vond Günther een menigte volgelingen, bijzonder K n o o d t te Bonn, Marten te Trier en Baltzer te Breslau. Allen en ook Günther onderwierpen zich, toen Pius IX in 1857 de leer veroordeelde8). Zijn voornaamste tegenstander was P. Joseph Kleutgen S J die de hooge waarde der scholastiek verdedigde «) en de leek F J C1 e m e n s (f 1862), professor te Bonn en Munster 4°. Het ontologisme ') bracht de kennis der waarheid terug

») De Paus zond hen naar P. Roothaan, die al zijn geleerdheid en welsprekendheid gebruikte, om ze te overtuigen, doch te vergeefs. Z P. Albera S. J. De Hoogeerw. Pater J. Ph. Roothaan enz Deel II Nijmegen 1912, bl. 135, noot 1. '

a) O. Pfülf, Cardinal von Geissel, Freiburg 1896, I B S 199 ff

I! 2V6^ Strijd VO°ral Der Kath°l*> Band 44, 45, 46, Jahrg. 32 ff vJ™ dWahTn ™dt men m ziJ* ™*en : Vorschule zur specuW ven Theologie des positrven Christenthums, Wien 1828. Süd- und Nord hchter am Horizont speculativer Theologie, Wien 1832. Der letzte Symbohker, Wien 1834. *

s) Tübinger Quartalschr. Band 40, S. 177 182.

•) Knoodt, Anton Günther, Eine Biographie, Wien 1881 HolïhZ7 ffam' DJfUa luce intellettuale e dell' Ontologismo,

' i874- Pr L^ld%' Examen philosophico-theologicum de Ontologismo, Lovami 1874.

Sluiten