Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

590

§ 177. Religieuze orden en congregaties,

(f 1888), den apostel der verlaten jeugd. Het hoofddoel der congregatie is, weeskinderen op te voeden en te bekwamen voor hun roeping. God zegende de onderneming. Thans heeft de congregatie omstreeks 5000 mannehjke leden en evenzooveel zusters 1).

De voornaamste congregaties van leekebroeders zijn : de Broeders van het christelijk onderwijs, 1816—1820 gesticht door J. de Lamennais, die in 1900 reeds 2517 leden in 446 huizen telden. De Maria-broeders van Marcellin Champagnat (1817), die omstreeks 8200 leden hebben in meer dan 750 huizen. In ons land ontstonden de Schoolbroeders van den H. Aloysius te Oudenbosch (1840), de Fraters van O. L. V. van barmhartigheid te Tilburg (1845); en vooral de Broeders der Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht, gesticht in 1840, met ruim 500 leden, van welke een deel op Java werkt 2)

4°. De vrouwelijke stichtingen der XIX eeuw zijn zeer talrijk. Tot de voornaamste behooren de Dames du Sacré Coeur in 1800 gesticht door de Heilige Mère Sophie B ar at (f 1865) 3). Haar doel is de opvoedhig der dochters uit den gegoeden stand. Di 1900 bezat deze bloeiende congregatie 142 huizen met 6756 leden. De Joseph-zusters in 1819 te Cluny gesticht hebben zich over de gansche wereld verspreid en tellen over 4000 leden. Haar moederhuis is te Parijs 4). De Zusters van den goeden Herder, gesticht te Angers in 1829 voor de redding van gevallen vrouwen, breidden zich uit over heel de aarde en hebben thans omstreeks 210 buizen met meer dan 5500 leden. In 1840 werden te St. Servan de Petites soeurs des pauvres gesticht, die bedelen voor het onderhoud der armen. Haar aantal bedraagt heden ruim 5000 5). In Duitschland ontstonden de Grauwe zusters der H. Elisabeth in 1842. Zij hebben de verpleging der zieken ten doel en bezitten in 159 huizen omstreeks 1500 leden, die den derden regel van den H. Franciscus volgen *). Ook de Zusters van het H. Kruis (Kreuzschwestern

*) P. Braunsberger, p. 80 f.

a) Zie over de Nederlandsche broeders, Neerlandia Catholica, Ultrajecti 1888, p. 369 ss. De Congregatie der Broeders van de O.O. te Maastricht (1840—1890), Maastricht 1915.

3) Baunard, Histoire de Madame Barat, Paris 1876, 2 vols.

4) J. B. Piolet S. J., Bapport sur les Missions Catholiques Francaises etc. Paris 1900, p. 112. Caülard, La Vén. Anne-Marie Javouhey, 2 éd. Paris 1909.

6) La obra de las Hermanitas de los Probes, Madrid 1898. Baunard, Ernest Lelièvre, et les fondations des Petites soeurs des Pauvres, Paris 1905.

') Die Congregation der grauen Schwestern der H. Elisabeth, Breslau 1892.

Sluiten