Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhoud.

631

Bladz.

4. Arnold van Breseia. Capuciaten. Passagiers. 5. Luciferianen. 6. De sekten van den vrijen geest verliezen zich in pantheïstische dwalingen : Almarik van Bena. David van Dinant, Ortlieb. 7. Broeders en Zusters van den vrijen geest. 8. Apocalyptici: Joachim de Celico, Joachimieten, Spirituales. 9. Apostelbroeders: Fra Dolcino. 10. Stedingers.

§ 103. Inquisitie 84

1. De christelijke staat straft de overtreders der kerkelijke wetten. 2. Verscherping der maatregelen tegen de ketters. Inquisitie. 3. Inrichting der inquisitie. 4. Oordeel over de inquisitie.

VIERDE HOOFDSTUK.

KERKELIJKE HIËRARCHIE.

§ 104. Paus 88

1. Onderlinge verhouding van Paus en keizer: het wereldlijke onder het geestelijke. 2. Rechtsmacht der Pausen : afzetting der koningen. 3. Verdere Pauselijke invloed. 4. Tiara.

§ 105. College der kardinalen 91

1. Invloed en macht. 2. Rechten en voorrechten.

§ 106. Metropolieten, bischoppen en andere kerkelijke waardigheden 92

1. Achteruitgang van de macht der metropolieten. 2. De bisschoppen als rijksvorsten. Gehalte der bisschoppen. 3. Kapittels. 4. Aartsdiaken. Het ontstaan van het ambt van viearius generalis. 5. Wijbisschoppen. 6. Pastoors. 7. Verordeningen aangaande de geestelijken. Aandringen der Pausen op de onderhouding der caelibaatswetten.

§ 107. Religieuze orden met den regel van Benedictus 98

1. Bloei van het kloosterleven. 2. Orde van Grandmont. 3. Orde van Fontevrauld. 4. Cisterciënzers. 4. Order der Kartuizers. 5. Silvestrijnen; Coelestijnen ; Humiliaten.

§ 108. Reguliere kanunniken 102

1. Vele kapittels gaan over tot het gemeenschappehjk bezit der goederen en vormen verschillende congregaties. 2. Orde der Kruisheeren. 3. Vrouwelijke tak dezer orden.

§ 109. Groote bedelorden 105

1. Hervorming in het kloosterleven. 2. Orde der Franciscanen.

2. Tweede orde van Franciscus. 3. Derde orde van Francis-

Sluiten