Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

1926) „den verkoop in het klein, doch de aflevering door den „vervaardiger of wel den invoer. De heffing zal dus geschieden „bij de bron."

Zóó zeer herinnert die zinsnede aan de wijze van heffing der sinds den Franschen tijd hier van kracht zijnde accijnzen, dat zij aanstonds de aandacht der Kamerleden trok. Vgl. vraag Bijlage 325, 11 (Verslag nopens het samenstel de Geer): „De artikelen „.treffende aan de bron heeft deze belasting eigenlijk meer het „karakter van een accijns gekregen".

En het Kamerlid Kortenhorst (Verg. 19 Oct. 1926, blz. 89) drukt zich nog sterker uit; hij spreekt over een andere door hem gewenschte Weeldeverteringsbelasting (n.1. alleen van ingevoerde goederen), „die niet de nadeelen vertoont, welke inhaerent zijn „aan den accijns, d. w. z. de belasting bij de bron" en op blz. 90: „Als men verhooging uit indirecte belastingen wil, mag die in „geen geval gevonden worden door verhooging van accijnzen, of „invoering van nienwe accijnzen, zooals in de weeldeverterings„belasting wordt voorgesteld."

Voor een uitvoeriger verdediging der accijnzen o.a. verwijzende naar mijn boek Wetg. I. U. D. en Ace. blz. 8 vlg., is het noodig, dit punt ter bepaling van den aard der heffing nader te beschouwen. De gedachten in I—VI weergegeven lagen, bewust of onbewust, steeds aan de accijnsheifing ten grondslag. Minder duidelijk in tijden toen beffing naar draagkracht een nauwelijks bekend begrip was en de eisch van rechtvaardige „Besteuerung" bij veel minder zwaren druk lang niet zoo werd gevoeld, duidelijker sinds men zich van de economie der belastingen meer rekenschap gaf.

Men constateerde, dat de accijnzen zóóveel opbrengen, dat geen Staat zich zonder haar geheel kan redden, daarnaast, dat zij drukten op goederen van dagelijksche consumptie~door-iedereen, soms zelfs op de noodzakelijkste levensbehoeften. Was dan, zoo vroeg men, die gewichtige belasting ook rechtvaardig ? Aan de beantwoording dier vraag bleef eenerzijds de politiek niet vreemd, anderzijds ontmoet men herhaaldelijk motieven „pour besoin de la cause".

Doch de praktijk der eeuwen leert, dat zij met een gezonde economie geenszins in strijd is. Kleine inkomens worden niet door de inkomstenbelasting getroffen, gering verteringsvermogen volgens de gebruiksbelastingen (b.v. Pers. Bel.) is eveneens vrij

Sluiten