Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

en maatregelen tot ontlasting van groote gezinnen zijn in menige belasting getroffen. Bedenkt men dan nog, dat de accijns onopspoorde fouten in andere heffingen heeft te corrigeeren, dan blijft slechts het bezwaar, dat zij veelal — söms meer, soms minder — als hoofdgeld werken, dat progressieve heffing uitgesloten is. Doch ook daarmee kan men vrede hebben, nu de meeste andere belastingen, zelfs vele retributiën, wèl progressief worden geheven. Nog verder doorgevoerde accumulatie van progressie zou veroorzaken, dat het samenstel der heffingen niet meer aan de eischen van een behoorlijk belastingstelsel voldeed.

Een belastingstelsel beoogt toch niet, langs een omweg een andere verdeeling van rijkdom tusschen de ingezetenen te bewerkstelligen; het behoort de onderlinge verhoudingen tusschen de verschillende categorieën van belastingplichtigen zooveel mogelijk in evenwicht te houden.

Doch opmerking verdient, dat vaak is weggedoezeld het eigenlijk doel, dat de accijnsheffing in het complex van belastingen heeft, n.1. niet heffing van weelde, maar van dagelijksche consumptie door iedereen en dat zij ook daarom principieel in wezen verschilt met de weeldeverteringsbelasting en ten deele ook met de invoerrechten.

Zóó zeer — ik wil daar toch nog even op wijzen — acht men dus de heffingswiize inhaerent aan het wezen van hetgeen men thans onder accijnzen verstaat, dat die heffingswijze van een consumptiebelasting aanstonds de gedachte aan accijnzen opwekt. Doch nog sterker. Ook de Minister, wiens Departement geenerlei verkeerde systematiek ten deze is ten laste te leggen, heeft zich een oogenblik in dien zelfden gedachtengang laten gaan. Het stelsel van den Heer Kortenhorst is hem (Verg. 20 Oct. 1926, blz. 99) niet geheel duidelijk: „Zijn er toch onder de artikelen, die hier te lande worden gemaakt, en wordt daarnaast „niet een accijns van die artikelen geheven (cursiveering van mij, „v. d. P.), dan is hier toch weer de protectie aanwezig." Nu is er op die heele lijst n. m. m. niet een enkel artikel, dat volgens een naar huidig karakter juiste terminologie onder accijnzen zou zijn te brengen, ja zelfs is er op die heele lijst maar één artikel (ammunitie), dat als verbruiksartikel is aan te merken !

Deze lecture doet mede zien, dat het nuttig kan wezen, indien men zich doelbewust tot een begrenzing der verschillende belastingcategoriën zet (Vgl. ook aant. 39a).

Sluiten