Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23

29 April 1923 kent bijzondere voorschriften voor gedwongen liquidatie van verzekeringmaatschappijen. Als de activa niet meer de verplichtingen dekken volgens de bepalingen, die zullen worden vastgesteld bij alg. maatregel van bestuur, (bij buitenl. maatschappijen als de activa binnen Italië aanwezig niet meer dekken de verplichtingen voor overeenkomsten, in Italië gesloten) en de maatschappij niet binnen eene maand nadat zij daartoe is uitgenoodigd door den Minister van Handel en Nijverheid, de activa aanvult, wordt de maatschappij bij Koninklijk decreet in staat van liquidatie verklaard met benoeming van een Koninklijken commissaris-liquidateur. Gedurende 60 dagen na de publicatie van het decreet blijven de risico's voor rekening der maatschappij, tenzij de verzekerden de overeenkomst vroeger opzeggen. De overeenkomsten van levensverzekering worden overgedragen aan het Nationaal Instituut van verzekeringen (staatsbedrijf van levensverzekering), voor wie de risico's beginnen te loopen na afloop van de bovengenoemde 60 dagen. Het door het Instituut verzekerde kapitaal zal bepaald worden met inachtneming van de grondslagen van de geldende tarieven en met vergoeding van de provisie's voor de acquisitie volgens bepalingen, vast te stellen bij alg. maatregel van bestuur. De loopende polissen van levensverzekering deelen in de activa in verhouding tot de wiskundige reserve, berekend op den grondslag van de netto-premiën, de polissen, waarvan de termijn verstreken is of het uitkeeringsgeval zich heeft voorgedaan, in verhouding tot het verzekerde kapitaal. De verzekerden hebben een voorrecht op de activa, dienende tot dekking van de wiskundige reserve. Dit voorrecht genieten ook zij, die minstens 3 maanden vóór het begin der liquidatie, den afkoop hebben aangevraagd.

De maatschappijen kunnen ook in staat van faillissement worden verklaard.

De Oostenrijksche wet op het levensverzekeringbedrijf van 1896 kent eene noodregeling niet.

Wel behelzen de vredesverdragen van Versailles, St. Germain en Trianon bepalingen over de afwikkeling van overeenkomsten van levensverzekering. Ten aanzien van Duitsche, Oostenrijksche enz. maatschappijen die verzekeringen hebben gesloten door bemiddeling van bijkantoren in de afgescheurde gebieden, bv. Elzas-Lotharingen, Tsjecho-Slowakije, komen de verzekeringen, zoowel wat de uit te betalen kapitalen en renten als wat de premiën betreft te luiden in de nieuwe munteenheid van die gebieden dus bv. Fransche francs en Tsjechische kronen. Overigens hebben de betreffende staten regelingen te treffen aangaande de levensverzekeringmaatschappijen, terwijl bij gebreke van overeenstemming tusschen de staten een op verzoek van een der staten door de Commission des réparations te benoemen scheidsrechter zulk eene regeling zal vaststellen. Wat betreft de in Oostenrijk werkende levensverzekering-

Sluiten