Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37

10 millioen Lire, waarvan 5 millioen Lire is gestort, 2° dat in eene publieke kas is gestort 2 millioen Lire in baar geld of in schuldbrieven van den Staat. Buitenlandsche maatschappijen moeten bovendien a. aanstellen een algemeenen vertegenwoordiger, b. uitoefenen een regelmatig levensverzekeringbedrijf in het land van vestiging, c. verstrekken ieder ander document, dat door den Minister geëischt wordt. Tegelijk met het verleenen der autorisatie geschiedt de goedkeuring van de tarieven en polisvoorwaarden. In bijzondere gevallen zal de Minister de voorwaarden vaststellen, waaraan voldaan moet worden. De autorisatie wordt niet verleend, als niet door den buitenlandschen staat voldaan is aan den eisch van reciprociteit. Binnen- en buitenlandsche maatschappijen moeten na de autorisatie stellen a. eene cautie van 500.000 Lire en b. een begin fonds van 1.500.000 Lire, dat deel kan uitmaken van de dekking der wiskundige reserve. Voor die doeleinden kunnen de maatschappijen gebruik maken van de voormelde in een publieke kas gedeponeerde 2 millioen Lire.

Binnen- en buitenlandsche maatschappijen moeten herverzekeren bij het Nationaal Instituut van verzekeringen (staatsverzekeringbedrijf).

gedurende de 1ste 10 jaren na de autorisatie 40 % van de productie. „ 2de 10 „ „ „ „ 30% „ „ „ 3de 10 „ „ „ „ 20% „ „

en daarna 10 % „ „ „

Het herverzekerde gedeelte wordt door den Staat gegarandeerd. De verzekerden hebben voor die gedeelten een voorrecht op de bedragen, die het Nationaal Instituut ingevolge de herverzekeringen heeft uit te keeren aan de maatschappijen en op de wiskundige reserve, betrekking hebbende op die herverzekeringen.

In het algemeen moet de wiskundige reserve, betrekking hebbende op de Italiaansche portefeuille, met inbegrip van het herverzekerde gedeelte, behalve datgene, wat herverzekerd is bij het Nationaal Instituut en bij de Unione Italiana di Riassicurazione, aanwezig zijn in het Rijk en in bepaalde waarden bestaan. Schuldbrieven aan toonder moeten gedeponeerd worden bij de Cassa Depositi e Prestiti af bij een Istituto di emissione. Op die schuldbrieven en in het algemeen op alle roerende goederen, bestemd tot dekking van de wiskundige reserve, hebben de verzekerden een voorrecht; op de onroerende goederen worden hypotheken ten gunste der verzekerden ingeschreven.

Sluiten