Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53

Artikel 7.

ondernemingen, binnen- of buitenlandsche, die herverzekeringen genomen hebben van ondernemingen, die tijdens het sluiten van die herverzekeringen in Nederland gevestigd waren. De Regeering gaf in de M. v. A. als hare meening te kennen, dat de wenschelijkheid om het herverzekeringbedrijf in het algemeen onder de wet te doen vallen kan worden betwist. „Er is hier geen sprake van „een band tusschen publiek en herverzekeringmaatschappij; slechts „bestaat eene verhouding tusschen de levensverzekeringonderneming „en de herverzekeringsinstelling. Voor het publiek is het ongetwijfeld „van belang, dat de herverzekeringmaatschappij solide zij, doch „hetzelfde geldt voor de maatschappijen, in wier obligatie's of aandeelen de verzekeringmaatschappij haar vermogen heeft belegd. „Daarom is -het wel noodig, dat de staten een beeld geven van het „beleid der maatschappij ten opzichte der herverzekeringen, zooals „andere staten een beeld geven van de gevolgd wordende gedragslijn ten opzichte van het bedrijf en de beleggingen. Ook zal het „toezicht der Verzekeringskamer zich uitstrekken over het beleid „van eene verzekeringsonderneming in zake de herverzekeringen „en zal de Verzekeringskamer ook op dit gebied adviezen kunnen „geven. Doch daaruit volgt nog niet, dat ook het herverzekerings„bedrijf als zoodanig onder de wet moet vallen. Er is eene overweging, welke er toe kan leiden voor eene binnenlandsche maatschappij een ander beginsel te doen gelden; dat is de wensche„lijkheid, dat ook de „insolventie-regeling" zal kunnen worden toegepast. In het gewijzigde ontwerp van wet is alsnog met de „herverzekeringen rekening gehouden en bepaald, dat ook eene „binnenlandsche maatschappij, welke uitsluitend herverzekert (als „de maatschappij ook gewone verzekeringen sluit, valt zij uiteraard reeds onder de wet) aan de voorschriften der wet is onderworpen (artt. 5 en 7 nieuw)".

Het 2de lid van art. 7 houdt nu eene uitzondering in op het 1ste lid van art. 7 in verband met art. 5, welke uitzondering is van beperkte strekking. Het zegt niet, dat eene herverzekering, door eene buitenlandsche maatschappij genomen van eene in Nederland gevestigde onderneming, niet is eene overeenkomst van verzekering volgens de bepalingen van deze wet, maar alleen, dat voor de toepassing van het vorige lid eene herverzekering, genomen door eene in het buitenland gevestigde maatschappij, niet beschouwd wordt als eene overeenkomst van levensverzekering. Nu is in het bedoelde vorige lid (art. 7, lid 1) alleen sprake van de toepasselijkheid van de wet op eenige onderneming, niet van de vraag, of eene herverzekering als een overeenkomst van verzekering volgens deze wet is te beschouwen. Indien dus eene buitenlandsche maatschappij met hier te lande gevestigde personen nooit gewone verzekeringen heeft gesloten, maar wel herverzekeringen heeft genomen van hier te

Sluiten