Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

109

Artikel 27.

stelling van de modellen der staten aan een algemeenen maatregel van bestuur overgelaten en aan het artikel toegevoegd een 3de lid, luidende als volgt:

„De staten, bedoeld bij het eerste lid, moeten allen te zamen een „duidelijk en volledig beeld geven van het door de onderneming „gevoerde beheer en van haar finantiëelen toestand en moeten in „elk geval ten minste omvatten, behalve een model van een balans „en een winst- en verliesrekening zoodanige gegevens dat daar„mede een inzicht verkregen wordt in:

„1°. de ontwikkeling van de portefeuille der onderneming en de „daartoe gemaakte acquisitiekosten en de amortisatie daarvan;

„2°. de belangen der onderneming in verschillende bedrijfs„gebieden in muntsoorten en de dekking harer verplichtingen in „die gebieden en in die muntsoorten;

„3°. de samenstelling van het bedrijf der onderneming met betrekking tot de verschillende hoofdvormen van verzekering;

„4°. de belangen van de onderneming bij haar herverzekeraars;

„5°. de grondslagen en de methode van berekening van de „premie-reserve en de dekking dier reserve;

„6°. de voor administratie en incasso ten behoeve van de „loopende portefeuille uitgegeven bedragen en de dekking daarvan „in het afgeloopen boekjaar zoowel als in de toekomst;

„7°. de beleggingen der onderneming en de methode van waardeering daarvan en andere waarborgen die de onderneming aan „de bij haar verzekerden biedt, waarbij aandacht te wijden is aan „een eventueel verband of voorkeursrecht ten behoeve van een „bepaalde verzekerde of groepen van verzekerden;

„8°. het zuivere bedrijfssaldo, zonder af- of bijboekingen op „extra-reserven en ontdaan van den invloed van wijziging in de me„thode van waardeering van actief- of passief-posten en de voornaamste bestanddeelen, waaruit dit is samengesteld".

Op het artikel werd door de Heeren de Monté ver Loren e.a. een amendement ingediend om van het even genoemde 3de lid te doen vervallen de woorden „ en moeten in elk geval" en loopende tot aan het slot van het artikel, welk amendement bij de mondelinge behandeling aldus werd toegelicht, dat, nu toch de vaststelling der staten zou geschieden bij alg. maatregel van bestuur, het beter was in deze niets te praejudicieeren en aan de Kroon, na het advies der deskundige Verzekeringskamer, algeheele vrijheid te laten ten aanzien van de inrichting der staten. Het amendement werd met 80 tegen 1 stem aangenomen. Daardoor verviel het amendement van den Heer Snoeck Henkemans om in het 3de lid onder 1°, na de woorden: „en de amortisatie daarvan" de puntkomma te doen vervallen en te doen volgen de woorden: „of de wijze, waarop met „toekomstige onkosten rekening gehouden wordt", welk amende-

Sluiten