Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

193

Artikel 87—88—89.

Artikel 87.

De wet van 29 April van 1921 (Staatsblad no. 695) vervalt behoudens dat op maatschappijen, ten aanzien waarvan van kracht b eene verklaring als bedoeld bij artikel 2 dier wet, de voorschriften dier wet van toepassing blijven.

Op maatschappijen ten aanzien waarvan van kracht is eene verklaring, als in het vorige lid vermeld, is deze wet niet toepasselijk.

De hier bedoelde wet van 29 April 1921, Stbl. no. 695, houdende voorschriften ten aanzien van levensverzekeringmaatschappijen, welke bijzondere voorziening behoeven, is de zgn. Noodwet, welke soortgelijke bepalingen bevat als thans voorkomen in Hoofdstuk IV der wet op het levensverzekeringbedrijf. Zij werd binnen eenige maanden in het leven geroepen toen gebleken was, dat de bestaande wetgeving niet voldoende was om in den noodtoestand, waarin sommige levensverzekeringmaatschappijen geacht werden te verkeeren, te voorzien. De wet, waarin de taak, die thans bij noodregehngen is opgedragen aan de Verzekeringskamer, was toebedeeld aan eenen door de rechtbank benoemden rechter-commissaris, die werd bijgestaan door een eveneens door de rechtbank benoemde commissie van bijstand, is slechts in 2 gevallen toegepast nl. 1°. op de Algemeene maatschappij van levensverzekering en lijfrente te Amsterdam, welke na overdracht der verschillende portefeuilles en gedeeltelijk na afkoop van die verzekeringen, welke voor overdracht niet in aanmerking konden komen, een en ander op de basis van 51.1 %, is ontbonden en 2°. op eene andere maatschappij, te wier aanzien na overdracht van enkele portefeuilles en reductie der verzekeringen en reorganisatie der maatschappij, de noodregeling der wet van 29 April 1921 is opgeheven en die, thans in het bezit der verklaring van art. 18 der wet op het levensverzekeringbedrijf als produceerende maatschappij voortbestaat.

Artikel 88.

Deze wet kan worden aangehaald onder den titel: „Wet oo het Levensverzekeringbedrijf' met vermelding van den jaargang en het nummer van het Staatsblad, waarin zij wordt glplaatst.

Artikel 89.

Hoofdstuk IV dezer wet is ook verbindend voor de koloniën. Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip; Wii behouden Ons echter voor om daarbij met name te noemen artikelen reeds eerder op door Ons te bepalen tijdstippen in werking te doen

13

Sluiten