Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

207

Koloniën, van den 25sten Juli 1923, lste afdeeling C../A.S., n°. 837;

Gelet op art. 89, lid 2, der wet van 22 December 1922 (Staatsblad n°. 716), tot regeling van het Levensverzekeringbedrijf; Hebben goedgevonden en verstaan:

te bepalen:

De artikelen 8, 32, 72, 76 en 89, lid 2, der Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad n°. 716), treden in werking met ingang van 1 September 1923.

V.

BESLUIT van den 13den September 1923, n°. 21, houdende het model der verklaring, bedoeld bij art. 18 der Wet op het Levensverzekeringbedrijf.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Gezien het rapport van Onzen Minister van Justitie, mede namens Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van Koloniën, van 11 September 1923, le Afdeeling C, n°. 835;

Gelet op art. 18, eerste lid, der Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad n°. 716);

Hebben goedgevonden en verstaan:

vast te stellen het hierna volgende, bij voormeld artikel bedoelde, model van eene verklaring:

„De Verzekeringskamer verklaart hierbij, dat de *)

te2)

voldaan heeft aan de eischen, bedoeld in artikel il78) der Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad n°. 716).

Deze verklaring betreft niet den geldelijken toestand der betrokken onderneming; evenmin brengt zij voor den Staat geldelijke aansprakelijkheid mede."

x) aanduiding der onderneming.

2) plaats van vestiging der onderneming.

3) Betntt de verklaring eene onderneming als bedoeld bij art 79 der Wet op iet Levensverzekeringbedrijf. dan kan .17" worden vervangen door 79"betreft de verklaring eene buitenlandsche onderneming, dan kan 17" wórden vervangen door ,19" eventueel-„19, juncto art 80" woruen

Sluiten