Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232

233

STAAT L t. DEBET.

WINST- EN VERLIES f REKENING OVER 19

CREDIT.

Nadeelig saldo vorig boekjaar

Premiereserve eigen risico einde van het boekjaar

Totaal.

Herverzekering.

Eigen rekening.

Uitkeeringen:

Kapitaal bij overlijden

Restitutie van premie bij overlijden

Kapitaal bij expiratie

Renten

Afkoop

Onkosten (Staat 4)»:

Pensioenfonds personeel

Verlies op beleggingen8):

Te specificeeren naar de balansposten

Koersverlies op valuta's (niet op effecten) *).,,.,.■ Andere lasten:

Hier te specificeeren 8)

Spaarkassen:

Administratiereserve einde van het boekjaar . . Afschrijvingen:

Gewone afschrijvingen hier te specificeeren 6) . . Saldo:

Te verdeelen als volgt: Extra afschrijvingen (hier te specificeeren).. . Extra reserves (hier te specificeeren) .... Dividend, tantièmes enz. (hier te specificeeren)

Onverdeelde winst vorig boekjaar

Premiereserve eigen risico einde vorig boekjaar

Premiën :

Termijnpremiën (zonder aftrek van

incasso)

Premifin in eens. . . . . . . .

Totaal. Herver- pgen zekering, rekening.

~r~ r~ f

Renten (Staat 3) 2) .

Huren:

Bruto huur f

Exploitatiekosten

Poliskosten • (excl. zegelkosten)

Winst op beleggingen8):

Te specificeeren naar de balansposten

Koerswinst op valuta's (niet op effecten) *)

Andere baten:

Hier te specificeeren

Spaarkassen:

Administratieloon f

Administratiereserve begin van het boekjaar ,

Saldo

N. B. De posten luiden in Ned. Crt. Wijziging van de volgorde der posten is niet toegelaten, weggelaten, echter geen andere bijgevoegd, behoudens die, welke dienen ter specitoegelaten. Winsten en verliezen van buitenlandsche bijkantoren of agentschappen bij

!) Te specificeeren volgens de posten a tot en met k, vermeld in Staat 4 sub 1, onder aftrek

2) Onkosten voortvloeiende uit het beheer der geldbeleggingen, niet ten laste van den in Staat 4 onder 1 afzonderlijk worden vermeld en onder 4 en 5 worden toegelicht.

3) Verliezen en winsten, voortspruitende uit verkoop, uitloting en koersdaling of stijging/ op te nemen voor zoover zij niet rechtstreeks op een daartoe bestemde reserve zijn gebracht, andere activa is toegepast, wordt dit in staat 3a onder 2 omschreven en tevens medegedeeld,

4) Verliezen en winsten, voortspruitende uit koersverschillen op valuta's op te nemen,

5) Onder dezen post mede op te nemen: Rente van opgenomen gelden.

6) Hieronder mede op te nemen gewone afschrijvingen op vaste eigendommen, voor zooop materieel onder onkosten op te nemen.

[Posten, die in het bedrijf der onderneming niet voorkomen, mogen in het jaarverslag worden ficatie van „Andere lasten" en „Andere baten". Wel is binnenslijns splitsing van bedragen de posten van deze algemeene winst- en verliesrekening in te deelen.

van restitutie wegens herverzekering, doch zonder splitsing in eerste en doorloopende onkosten. Ipost „Renten" te brengen, doch onder den post „Onkosten" op te nemen. Zij kunnen echter

Ivan effecten, verkoop waardevermindering of vermeerdering van vaste eigendommen enz., [ Indien in het betrokken boekjaar een ander systeem van waardeering der effecten of van welk voor- of nadeel die wijziging opleverde.

Ivoor zoover zij niet rechtstreeks op een daartoe bestemde reserve zijn gebracht.

Iver zij niet rechtstreeks op een daartoe bestemde reserve zijn gebracht. Gewone afschrijvingen

Sluiten