Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238

STAAT L 36.

VERBONDEN WAARDEN 19 ..

A. Ontvangen zekerheidsstellingen.

1. Van Herverzekeringmaatschappijen.

(Hier op te nemen de namen der Maatschappijen en een specificatie der door ieder gedeponeerde waarden).

2. Borgstellingen van agenten e. d.

(Hier alleen op te nemen een specificatie der gedeponeerde waarden, zonder de namen der deposanten).

B. Gegeven zekerheidsstellingen.

1. Bij Herverzekeringmaatschappijen.

(Hier op te nemen de namen der Maatschappijen en een specificatie der bij ieder gedeponeerde waarden).

2. Bij Regeeringen en Rijksinstellingen. (Te vermelden van ieder dépöt:

het land, de instelling waar is gedeponeerd;

een specificatie der gedeponeerde waarden, en het doel van het dépót).

3. Bij andere ondernemingen, instellingen of personen. (Voor ieder dépót te vermelden:

een specificatie der gedeponeerde waarden en het doel van het dépót. Opgave van namen is niet verplicht).

N. B. a. In dezen staat alleen op te nemen geldswaardige activa (geen dépóts in geld) dienende ter zekerstelling van verplichtingen, schulden of inschulden, echter geen dépóts bij Banken enz., voor zoover die het karakter dragen van bewaargevingen.

b. De geldswaarde der ontvangen zekerheidsstellingen behoeft niet te worden opgegeven.

c. De gegeven zekerheidsstellingen op te nemen in het actief der Balans onder de waarden van dezelfde soort, zoomede in de daarop betrekking hebbende staten. Voor zoover het hypotheken betreft, moet speciaal voor deze hypotheken Staat 8 worden ingevuld, indien de invulling van den 5-jaarlijkschen Staat 8 overigens niet plaats vindt.

d. De waarde van iedere gegeven zekerheidsstelling in dezen Staat op te nemen met bijvermelding van het bedrag der Premiereserve, berekend op de in Staat 15 aangegeven grondslagen, of andere verplichting waarvoor de zekerheidsstelling door de onderneming is gegeven. Voor zoover echter in Staat 9 of andere Staten de voor zekerstelling gedeponeerde waarden van een daarop wijzende aanteekening zijn voorzien, behoeft de specificatie in Staat Zb slechts rubrieksgewijze te geschieden.

e. Rubrieken, die bij de onderneming niet voorkomen, weg te laten.

Sluiten