Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244

245

STAAT L 8.

VIJFJAARLIJKSCHE STAAT VAN EERSTE HYPOTHEKEN IN NEDERLAND EN KOLONIËN 31 DECEMBER 19

natiim Oorspron- Datum . Pro resto Omschrijving van het onderpand. Laatste taxatie.

der k*m van Afl0SSU1g bedrag eind J

leenTng bedrag der afloop. per VOet boefi-r. Toehchhngen.

leening. Aard. Ligging. Grootte. J Datum. I Bedrag.

1.2 3 4 5 6 7 : 8 | 9 | 10 11 12_ }3

h.a. a. ca.

A. Nederland.

B. Ned.-Indië.

C. Suriname, Curacao.

Dezen Staat in te vullen om de 5 jaren, de eerste maal in 1930 (d. i. per 31 Dec. 1929), In het jaar, waarin Staat 8 wordt ingevuld, blijft invulling van de oveiige hypotheekTweede en volgende hypotheken in dezen staat alleen dan op te nemen, indien de onderKolom 7 te totaliseeren voor A. en B. afzonderlijk. Kolom 8: in te vullen: Woonhuis, Boerderij enz. Kolom 9: in te vullen: Naam van de Gemeente.

Kolom 13: hierin mededeelingen te doen, inzooverre aanvullende waarborgen zijn gesteld.

Voorts van de verbonden hypotheken (zie Staat 36) melding te maken; vindt de gewone hypotheken afzonderlijk Staat 8 worden ingevuld. De naam van dezen Staat wordt dan welk doel de hypotheken zijn verbonden.

de tweede maal in 1935 (d.i. per 31 Dec. 1934), enz. staten noodig.

neming tevens houdster van alle voorafgaande hypotheken is.

5-jaarlijksche invulling niet plaats, dan moet voor de in Staat 3b voorkomende .verbonden" veranderd in .Staat van verbonden hypotheken", terwijl in kolom 13 wordt opgegeven voor

Sluiten