Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE PERIODE

33

me een beetje etovet, niet dat ik het geschreven heb, want mijn critisch oordeel beteekende toen nog niet veel, en ik schreef het maar 200 argeloos weg, maar wèl dat ik het uitgegeven heb. Het eenige goede in dit romantische werk is de vloeiende stijl, dat heb ik je toen al ge2egd, dus, Lief, al wat je er van 2ei (want ik denk, dat ie iets ongunstigs niet 2eggen 2ou) 2ou ik opvatten als een goedig complimentje, en daardoor met je gunstige meeningen over ander werk niet 200 onvoorwaardelijk blij meer 2ijn. Begrijp je me, Lief? Want als dit boek je eens toevallig in handen was gekomen, toen nog de schrijfster je onverschillig was, zou je het bij den eersten inkijk weer hebben neer-gelegd, dat weet ik 2eker. Ik heb juist een gevoel, alsof ik me tegenover jou over dat boek verontschuldigen moet, ik weet niet waarom. Vreemd, hè?

De volgende week denk ik weer eens naar Veenstrax) te gaan, nu heb ik nog 200 weinig lust, - en 2al je dan schrijven, wat hij 2ei. Ik eindig nu maar tot spoedig; dus nu weer adieu, tot dan, mijn Liefste, Bestel

jouw Jeanne

* *

9 April '99

Jeanne,

O, dat schrift met verzen van je! Ik 2it er voortdurend in te lezen en weer te lezen, aldoor dezelfde, want het is telkens weer als nieuw. 't Is alles wat ik op 't oogenblik van je hebben mag, maar daar is je ziel in, en ik val voor je neer, met mijn hoofd tusschen je voetjes op den grond, en dank je zeer diep, dat ik dat van je hebben mag, dat je me dat hebt gegeven, met je heerlijken, vertrouwensvollen wil. Ik mag je niet in de oogen zien, ik mag je handje niet zacht voelen liggen in de mijne, ik mag je lippen zich niet zien bewegen in gesprek: ik mag je woorden niet hooren vol vriendelijke mooiheid, ik mag je schoonheid 2ich niet tegen me aan voelen vlijen, ik mag je mijn trouwe teederheid niet toonen, ik mag je niet fluisteren aan je lieve ooren, dat ik je voor eeuwig en eeuwig aanbid. Maar ik heb hier je 2iel in dat schrift, dat hier naast me ügt, en dat 2ou

1) Uitgever, bij wien de roman Hartstocht ter perse was.

Sluiten