Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322

LIEFDESBRIEVEN

genoeg te zijn, - omdat ik me, met een gevoel van goddelijke gerustheid aan jouw veilige leiding toevertrouw. Ik verhes tegenover jou heelemaal mijn trots, mijn stugge geslotenheid, mijn stroeve ongenaakbaarheid; jij bent de uitsluitend-eenige, voor wien ik mij niet schaam, me steun-behoevend en afhankehjk-zwak te toonen. Jij bent 't, die al mijn denken en mijn doen beheerscht, en, o. Lief, dat ik dat wéét en het niet weg-denk, maar het erkennen wil, dat is het groote en zekere bewijs, dat ik je liefheb, met een absolute overgave van mijn wü-en-kracht, waar ik zoo fier op ben, - aheen omdat ik weet, dat mijn natuur, als zij volgens jouw verlangen gevormd zal zijn voor jou aantrekkelijker zal worden, en jouwer liefde waardiger dan nu bij mogelijkheid het geval kan wezen. En daarom zal ik ook nooit voor jou hard zijn of trotsch, of ondanks alles mijn wil doordrijvend, - ik wil voor jou zijn zacht en goed en hef, al naar je wensch, en ferm en sterk óók, als het noodig is. En omdat ik dit aües zoo voel, en o, zoozeer hoop, dat 't waarheid mag worden, daardoor weet ik zoo innig en vast en voor altijd, dat ik je hef heb als een standvastig zichzelf-bewuste vrouw, die haar onafhankehjkheid, haar trots, haar vrije denken, en haar wil aan den man-van-haar-leven in vreugdige verrukking ten offer wil geven. En nu, door het groote verschil in diepte van mijn gevoel, nu weet ik ook, dat mijn hefde echt en groot en zuiver is, niet langer wat zij eenmaal was: een schijn, een waan, een zelfbegoocheling. Lief, dat ik dit zoo eerhjk zeg, geeft dat je geen vertrouwen in de waarachtige oprechtheid van mijn hefde voor jou? Mijn hefde van nü is de ware, de eenig-echte, de uitsluitend-mogehjkbestaanbare tusschen een vrouw en den man, die haar heeft uitverkoren om mèt hem door het leven te gaan. O, Lief, zeg me, ik smeek 't je: geloof je nu even onwrikbaar-vast in mijn hefde, als ik zélf daarin geloof? O, Lief, als je mij zegt, daar onvoorwaardelijk in te gelooven, dan zal jouw hefde misschien ook eenmaal een feitehjkneid zijn voor mijn gevoel.

Het is al laat, ik sluit dezen nu maar. O, Willem, heve, antwoord je me eens op alles wat ik hier schrijf?

Adieu, Lief, eenig Lief-van-mijn-leven!

Lnnig-teer kust je

jouw eigen Jeanne

Sluiten