Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

3*5

%die zonder ophouden, hoog omhoog springt, gevoed als zij wordt uit ons onbewust gevoel. Toe, liefste Jeanne, schrijf mij bij gelegenheid eens wat je hiervan vindt. Nu ga ik deze wegbrengen.

Geheel en al jouw eigen Wülem * *

Bussum, Parkzicht 30 Juni '99

Ziezoo, heve Schat, mijn vorige heb ik zoo juist naar de post gebracht; juist 10 minuten over half tien deed ik hem in de bus. *tZal me benieuwen, hoe laat je dien morgen krijgt.

Nu begin ik maar weer. O, 't maakt mij zoo inwendig-gelukkig, dat ik telkens weer lust heb en aandrang en stof, om aan jou te gaan schrijven. Jij bent de allereerste mensch in mijn leven jegens wie ik me zoo voel. Want ik heb het je, geloof ik, al eens gezegd: ik ben van nature eigenhjk weinig mededeelzaam. Maar tegen jou, - en dat vind ik zoo heerhjk, - voel ik me zoo eigen, zoo geheel onbevangen, en zoo praat ik maar door, omdat het mij pleizier doet om tegen je te praten. Maar nu wordt 't nog een comble van geluk, omdat jij 't prettig vindt, als ik zoo aan je schrijf.

Wat is het leven toch curieus! Vind je ook niet, Lief? Ik kan er tusschenbeiden, als ik aheen op mijn kamer zit, zoo vriendelijk bij glimlachen, als ik er aan denk, wat er al in het laatste halfjaar is gebeurd. Wie had dat kunnen denken, een maand of vijf geleden, dat wij zouden zijn, zooals wij nü zijn, geëngageerd?

Weet je, wat ik ook zoo verschrikkehjk prettig van je vind? Je hebt een onbewusten moed, dien de meeste vrouwen missen. Je hebt een heel eigenaardig temperament, maar een, dat met het mijne juist goed harmonieert. Ik geloof stellig, dat wij 't zóó goed met elkander zuüen kunnen vinden, als nog bijna nooit een ander menschenpaar op aard. Want geloof me, als je mij goed kent, - en je zult mij nu natuurhjk spoedig beter leeren kennen, zoodra ik voor goed gevestigd ben in den Haag, - en dan zuüen die zoogenaamd „slechte" eigenschappen, waar je mij wel eens mee dreigt met beminnelijke openhartigheid geheel in je onbewustheid worden terug-gedrongen en ook voor jezelf verborgen blijven. Ik weet dat zeker, en daarom vertrouw ik je absoluut, evenals ik voel, dat

Sluiten