Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE PERIODE

409

Ik ben nu toch niet duister of onduidelijk, wèl? Ik voel het 200 goed, ik zie het zoo klaar, maar ik kan niet alles zoo precies onder woorden brengen. O, Lief, 't zal zoo onnoembaar-heerlijk zijn, als je werkelijk hier komt wonen. Want o, ik kan je niet uitleggen waarom, maar ie persoonlijke nabijheid heeft zoo'n merkbaargelukkig-makenden invloed op mij. Als jij bij me bent, dan is 't of zelfs mijn gevoel en mijn gedachten veranderen, - dat klinkt nu wel een beetje onmogelijk, Lief, maar ik merk toch heel duidelijk het verschil. Als iets me hindert en ik ben alleen, dan kan ik er me niet tegen verzetten, en het verdriet, dat door jou dadelijk overtuigend zou zijn weg-gepraat, maakt me droefgeestig en drukt me neer, en belet me te werken. O, ik wou, Lief, dat ik altijd met je spreken kon, want ik heb geen macht over mijn gedachten, en jij zou me leeren ze in bedwang te houden. O, Willem, Lief, ik vind 't zoo goddelijk-zalig, dat ik altijd bij je mag komen om hulp en raad, - o, je geeft me alles wat ik verlang, - jij bént mijn Trooster, mijn Sterker, mijn toevlucht-in-leed, mijn levenssteun! En daarom heb ik je lief, moet ik je hef hebben, met ahes wat in mij is, en daarom val ik je hefhebben tot aan het einde der eindeloosheid 1 -

Met een innige zoen

jouw eigen Jeanne

Maandagavond

Goede Liefste,

Zooeven ontving ik den ring, den knoop, je verzen en je brief. Ik ben een beetje geschrokken door ie brief, het kwam mij voor, dat hij wat „down was. Of verbeeld ik me dat maar?

O, Jeanne, heve Jeanne, toe, probeer eens heel even te glimlachen. Alles is nu immers op den goeden weg? Hoeveel beter ziet aües er niet uit eigenhjk, dan toen jij in Bussum was! Kom, Lief! ahes zal goed gaan; en als ik eenmaal voor goed in den Haag ben, dan wordt ahes natuurhjk heelemaal anders voor je, dan het nü nog is. We gaan dan veel lachen en pret maken en allerlei aardige en gezellige dingen doen. Heusch, dan wordt je heele leven anders, anders dan het nog ooit geweest is. En hoe betrekkehjk kort duurt dat nu nog maar! En in Augustus kom je hoogstwaarschijnlijk ook al weer hier.

Sluiten