Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

502

LIEFDESBRIEVEN

cüngen tegen, je zeg, die je een beetje aangenaam aandoen, dan moet je nooit denken, dat dat galanterieën of complimenten of" vleierijen van mij zijn. Ik meen alle dingen heel diep en echt. Bijv. als ik zeg, dat ik zoo'n respect voor je heb. Dan zeg ik dat niet als een opgewonden banaliteit, die in een engagement zoo'n beetje te pas komt, neen, ik voel dat respect en ik kan er ook de redenen voor opgeven. Lk heb respect bijv. voor je om den veerkrachtigen moed, waarmee je van een eens ingenomen standpunt kunt terug-komen, als je ziet, dat een andere opvatting juister is. Dat is zoo prachtig-geruststellend voor me, want dit toont, dat je natuur een waarachtig-diepe is, die zich niet aan een eens-aangehangen schijn behoeft te blijven vastklampen om zich haar waarde bewust te blijven, 't Is jou om de waarfijke essentie der dingen te doen en niet om de opvatting of opwelling van een oogenblik. Te geeft niet toe uit zwakheid, uit goedige meegaandheid, neen, je houding wijzigt zich, omdat je begrijpt, dat, door die wijziging, je dichter komt bij het werkelijkbestaande. En je kunt altijd zeker zijn, dat ik, o, mijn Lief! precies zóó zal wezen. Want ik kan mij óók wel eens vergissen, nietwaar?

Nu moet je mij eens wat zeggen, Lief! Vind je zulk praten van mij nu een beetje zwaar? Ik spreek niet dikwijls zóó, dat weet je nu óók wd, maar ik kom er van tijd tot tijd toch met jou toe, omdat ik zonder het bewust te willen, alles voor mezelf tot klaarheid te brengen tracht, wat de toekomst met jou mij geven zd. En dat riet er allemaal, kan ik je vol vreugde zeggen, heerhjk uit, hoe dieper ik er over denk.

Ik moet dezen brief nu eindigen; 't is pas tien uur, maar mijn lamp gaat uit, en dan moet ik mij verder met een van mijn zelf-gekochte kaarsen behelpen.

O, Jean, ik vind het ook zoo heerhjk, dat ik nu naar den Haag zd gaan. O, Lief, dtijd bij je te zijn, - altijd tenminste in vergelijking van nü. Zooals het nu is, met dien afstand tusschen ons, is het eigenlijk een beetje een onnatuurlijke toestand, vind je óók niet?

Maar ik rie je nu toch Donderdag, en dan kom je weer gauw met je Ma en Jacq in Bussum, een poosje daarna. Maak als je kan, meteen, dat je Donderdag kunt vertellen, wanneer je zoowat komt. En zd ik dan niet eerst eens een visite gaan afsteken bij Mevr. B. op Villa Luïse?

Met een teederen kus jouw eigen Wülem

Sluiten