Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

508

LIEFDESBRIEVEN

van den verrukkelijk-goeden invloed, dien je nabijheid op me heeft, lieve Lief? Geloof je niet, dat 't veel, veel heerlijker voor me zou zijn, die gedachten niet te nebben? Maar ik kan 't niet helpen, werkelijk niet, gedachten ontstaan toch vanzelf, is 't niet? O, Lief, was je maar al hier, voor goed! Ik weet 't zoo vast, dat ik dan, na een tijdje, nooit meer behoefte zal hebben aan geklaag, nooit meer een innerhjke reden zal hebben tot verdriet, en dat ik dan, en daardoor, voor jou zal kunnen zijn, Lief! wat je zoo graag hebt, dat ik ben.

Ik ben op 't oogenbhk heelemaal aheen thuis; dat gebeurt haast nooit; grappig, hè? Ik eindig nu maar, en ga deze weg-brengen. Ik ben den heelen dag zoo gelukkig geweest door je goddelijke brieven.

Met ahes en ahes, voor altijd

jouw eigen Jeanne

* *

Bussum, Parkzicht

Ja, hefste Lief, eenig-heerhjke en -verrukkelijke, ik weet niet, hoe het komt, - waartoe ook te definieeren, 'tis zaliger om te voelen, - maar jij brengt mijn diepste ziel in verrukking, ik voel mij, alsof ik voor je neer zou kunnen vallen, wanneer je nü voor mij stond, om dan je voetje te kussen met hartstochtelijken, diepgevoelden eerbied, tot je zou zeggen met weeke stem: „O, Wülem, „sta op! want ik verlang zoo, om met mijn hoofd aan je borst te „liggen, en zacht in te sluimeren daar, vergetend al mijn inwendige „leed." O, Jean, ja, terwijl ik vóór je stond, je heve lichaam te voelen liggen in mijn armen, en te hooren, dat je adem, je hemelsche adem, zoo rustig ging, omdat je voelde, dat je daar veilig was, wijl je in zalig vertrouwen op mijn hefde, je langzaam voelde wegdrijven in 't droomen-rijk! Wü je, Lief, dat ik je mooie droomen verhaal? Neen, geloof me, de werkhjkheid, de levende werkhjkheid zal veel mooier en heerhjker zijn! O, Jean, de aanraking van je hand aüeen doet mij inwendig voelen een zaligheid, die ik niet met woorden zou weten te beschrijven, maar waar ik mij beter en hooger door weet. Jij bent waarachtighjk mijn Zielsgeliefde, en buiten jou is er niemand en niets! O, je oogen te zien, terwijl zij droomrig in de verte staren, en dan je heven mond te kussen met teedere lippen is me als een voorsmaak van 't paradijs! Jij bent de

Sluiten