Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

59$

gauw óm te krijgen. Want dat rekenen van den eenen dag op den andere, dat uren-tellen, o, dat is zoo droevig-vermoeiend en verergert je verlangen nog meer. Ik denk nu maar, en troost me daarmee: hoe heviger het verlangen, hoe heerlijker de vervulling daarvan.

Nu, eenig-lieve en eenig-goede en aller-liefste, ik moet gaan eindigen, ik heb het al half tien hooren slaan. Tot morgen, liefste Liefl

Met een heel-teederen zoen

jouw eigen Jean

* *

Bussum, Parkzicht Aug. '99

Ja, Lief, dat is zoo leuk, als ik een brief aan jou begin te schrijven, dan weet ik meestal niet, wat ik precies te zeggen heb. Als ik den brief begin, dan voel ik alleen, dat ik jou ontzaglijk liefheb, en zoo concentreer ik dan mijn geest op jou, zoodat hij uitsluitend van jou vervuld is, en dan komen de gevoelde volzinnen vanzelf: 't is een beetje, of mijn dagelijksch ik met zijn hand het medium is, en of die hand wordt bestuurd door een anderen geest, die mijn dieper ik is, en die zich, door bemiddeling van mijn daaglijksch Zijn, uit. Want het is curieus en eigenHjk heel prettig, dat ik nooit bijv. op mijn pen behoef te bijten, om te wachten tot de woorden komen, neen, zonder eenig voorafgaand nadenken, vloeien de woorden vanzelf op 't papier, en mijn bewustzijn heeft daarbij eigenHjk niets anders te doen, dan met bHjdschap te konstateeren, dat dé neergeschrevene zinnen een preciese en getrouwe weergave van mijn half-bewuste voelen zijn.

Ik heb je zoo Hef! Verveelt het je nooit, als ik je dat zoo dikwijls zeg? Ik geloof 't haast niet, want telkens als jij 't mij zegt, gaat er een rilling van geluk langs mijn rug. O, als je 't eens in de werkHjkheid tegen me zei, als ik het zelf van je Heve Hppen hoorde, dan zou het mij rijn, of ik bedwelmd weg-zonk in diepe vreugd. Ik heb je Hef, ik heb je Hef, als een werkUjkheid-geworden-droom, als een mystischen nevel, waar de eerste stralen van de rijzende zon door spelen! Lief, jij kunt mij niet zoo Hefhebben, als ik jou Hefheb. Dit is geen klacht, Lief, dat moet je vooral niet denken, hoor! Wantik voeg er dadehjk bij: ik weet en geloof en voel, dat je van

Sluiten