Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

684

LIEFDESBRIEVEN

• Bussum, Parkzicht

j • r j . , 2* Au§- '99

iJer-zonder-einde,

Ja, ik val voor je neer, want jij bent het, jij! O, ik wou, dat je nu f^oogen kon le2en» dat je kon zien, hoe ze schitterend-gelukkig

. i:r ^,d-e ,C aaife?aai Y,00* 4140051 °> *e wouden je aantien, niet" met flikkeringen, bhksemfhkkeringen van bruten hartstocht, maar met de vroohjke, opgloeiende kalmte van een stralende morgenlucht Want achter in mijn ziel voel ik de passie en den gloed en de kracht' die je op wou nemen en over landen en zeeën met je heenzwieren naar het hoog-opblauwend verschiet! Maar wat er ook hgge aan hartstocht in de diepte bhj-klaar is mijn oog, en ik voel mij zweven als m een eindloos zich breidenden aether van hoog en breed en diep

gï iiheb ,e heb Je üef>ik heb ie Mefl Jij bent de eerste

echte hefde van mijn leven en jij zult ook de allerlaatste zijn! Want Ui bent de eenige mensch onder allen, die zóó is als ik haar verlang! Want jij hebt naast je hoog-golvend gevoel ook daadkracht en wil en inzicht en t hooger, gezonde, eeuwig-waarachtige verstand. En daarom passen wij zoo goed bij elkaar. Ik heb, als het waarlijk noodig is, energie, en zoo is het met jou ook. En daarom, Lief laat ik het je nog eens zeggen: alles wat ik je heb geschreven, dat jij voor mij bent, dat zijn geen stemmingen, dat meen ik in blijvenden ernst, heve Lief! '

Ik zal deze niet langer maken, Lief, want straks moet ik naar Hem en Dientje, die mij, zooals je weet, ten eten hebben gevraagd ^.^f. Jen t»d moet ik nog proeven korrigeeren. '

Allerliefste Schat, ik kus je vertrouwensvol met algeheele overgave van mijzelf en bhjf voor eeuwig

jouw eigen Willem

., tï- ••' ^ ? 1?et toch ein<fehjk overmorgen „de" dag. Wat zal ik bhj zijn, Lief, als ik je zie; die laatste dagen zijn zoo vervelend en zwaar, en gaan zoo hopeloos langzaam voorbij. Ik wacht nu nog een brief van je, waarin je mij den trein zal melden; ik wou, dat ik dien al wist, dan had ik er zoo heelemaal de zekerheid van, dat je komst werkelijkheid en geen verbeelding is!

Sluiten