Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

Een welwillend leven betaalt zich zelf, maar niet met het geld, dat de egoist zoekt, en niet met datgene, dat hij succes noemt. De hoogste belooning voor zulk een leven is achting en vertrouwen en, zooals Samuel Smiles het uitdrukt: „menschen met een goed karakter kunnen door sommigen in een verkeerd daglicht gesteld en door anderen verkeerd begrepen worden, ongeluk en tegenspoed kunnen hen een tijd lang overvallen, maar met geduld en volharding zullen zij ten slotte de achting inboezemen en het vertrouwen afdwingen, welke zij werkelijk verdienen."

Het schijnt hier de plaats om te herinneren wat de groote moraUst Emerson over karakter en welwillendheid geschreven heeft. Karakter „werkt ook zonder middelen door zijne aanwezigheid alleen." „In den man van karakter is iets mooiers dan alles wat hij zegt." „Menschen van karakter zijn het geweten der maatschappij. Zij stellen zich boven de omstandigheden." „De ware welwillendheid kan niet afgemeten worden naar hare werken. Zij is onuitputtelijk en, wanneer zij niets meer doen kan, wekt zij nog op. De langste lijst van weldaden is kort bij een welwillend leven."

De welwillendheid moet ons ook leiden bij de keuze en bij de uitoefening van ons beroep. Men moet niet dat beroep kiezen, waarin men de beste kost-

Sluiten