Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijven dat het bijbelsche Scheppingsverhaal zoü uitbreiden en bespiegelen. Het werd zijn eerste werk: La première Semaine, voor elk van de zeven dagen een zang van honderden alexandrijnen. Later schreef hij, altijd in dezelfde vorm, een Judith in zes boeken, en een groot aantal gedichten die de heele bijbelsche en wereld-geschiedenis zouden behandelen en, onder de naam Dagen naar tijdperken gerangschikt, tezamen La seconde Semaine heetten. Zijn dood belette hem dit laatste werk te voltooien. Kleine gedichten schreef hij eigenlijk niet: wel eenigszins kortere in kwatrijnen en strofen, een van welke strofen het sonnet was. Hij bleek de hooggestemde, van zijn grootsch opzet geheel vervulde dichter, en bezat tot het uitvoeren van zijn taak tal van buitengewone talenten. Zijn geest was levendig, zoodat het hem zelden haperde aan beelden en vergelijkingen, die hij aan de werkelijkheid van landschap en legerkamp, veld en huis, beroep en bedrijf ontleende. Werklust en geheugen stelden hem in staat de geleerdheid van zijn tijd: de romeinsche poëten, wijsgeeren, geschiedschrijvers, natuurkundigen, niet enkel te lezen, maar in zich optenemen, en overal in zijn gedichten aantrekkelijk weertegeven. Een kloek vermogen van afgetrokken onderscheiding bekwaamde hem om een goed theoloog te zijn. Bovendien bezat hij, eer te veel dan te weinig, wat de Franschen ,,le goüt de terroir" noemen, de uit eigen aard en streek zich opdringende eigenheid. Ten opzichte van de poëzie van de Pleïade was dat een fout,

14

Sluiten