Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vondelmuseum.

9

Handschriften.

34. Blasius. (joann. Leon.). Album amicorum. 8° obl.

Met gedichten en inschriften, o. a. van Vondel (achtregelig gedicht, 1659), Huygens, Antonides, J. Vos, Westerbaen, De Decker, Oudaen, Catharina Questiers, Syrilla van Griethuysen, Catharina Lescailje, Joh. Amos Comenius, Schrevelius, Fr. Junius, Wormius, Gronovius, Maresius, Coccejus, Trigland. De Geer, Pierson, Makstektius, Beeckerts a Thienen, Heereboord, Golius, Deleboe Syi.vius, Graswinckel, Schoock, Gabbema e.a. en teekeningen, o.a. van Rom. de Hooghe en F. van Schooten.

35. Moonen (arn.) — Album amicorum van —, geb. 1644, overl.

1711. Z. pl. en j. 8° obl.

Hierin een inscriptie van Vondel, ged. 29 Febr. 1671.

36. Vondel (J. V.), Op d'afbeeldinge van Abraham van Diepebeeck.

Gedicht. Z. pl. en j. 1 bl. 4°.

37. Vondel (J. V.), Op d'afbeeldinge van Jongvrou Cornelia Spiegel.

Gedicht. Z. pl. en j. 1 bl. f°.

38. Vondel (J. V.), Op d'afbeeldinge van De Tucht enz. Gedicht.

Z. pl. en j. 1 bl. 4°.

In bruikleen van het Rijksarchief te 's Gravenhage.

39. Vondel (J. V.), Op d'afbeeldinge van Uitrecht. Getekent door

Herman Zachtleven. Gedicht Z. pl. en j. 1 bl. f°.

40. Vondel (J. V.), Aen mijne afbeeldinge door Govaert Flinck

geschildert, toen ze den heere Directeur Generael Geeraert Huift in Oost-indien toegezonden wiert. Gedicht Z. pl. en j. 1 bl. f°.

41. Vondel (J. V.), Op d'afbeeldinge van...Joan de Wit, Raet-

pensionaris van Hollant, vader des vaderlants. Z. p. [1672]. 1 blad 4° obl.

Vincit amor patriae. Zoo leeft de Wit in 't hart van alle oprechte harten,

De mont der vryheit, en der Staeten trouste raet. Zyn doot, al 't onverdient, zal Hollant eeuwigh smarten.

Hy storf voor 't Vaderlant een martelaer van Staet.

42. Vondel (J. V.), Brief aan Const. Huygens. Ged. t' Amsterdam,

den 16 van Wintermaent, 1659. 1 bl. f°.

43. Vondel (J. V.), Brief aan Const. Huygens. Ged. t' Amsterdam,

den 3. van Loumaent 1668. 1 bl. 4°.

44. Vondel (J. V."), Brief aan Joachim Oudaen. Ged. t' Amsterdam,

den 3en van Oogstmaent. 2 bladz. f°.

45. Vondel (J. V.), Den godtvruchtigen en hooghgeleerden Heere

Mr. Henrick Ebbius. In 't gulden jaar 1650.

Geschreven in een ex. van Vondel's Poezy, 't Amsterdam, bij Joost Hartgers

AO. 1650. - '.''

Sluiten