Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vondelmuseum

27

212. Templum Christianum Amsterdami. Gravure van F. Brun (?)

voorstellend de Remonstrantsche Kerk in aanbouw. Onderaan, met de Lat. en Fr. vertalingen, Vondel's gedicht:

De Heyligheyd hing noyt in kostelycke stof:

Al was de tempel heel van louter goud gegoten, Gesmeed van diamant, wie anders denckt, is grof:

Oock word de Godheyd met kappel nocht kerck besloten. Se straelt in 't heyligh hart: waer dat is, daer is God.

'T eenkennigh Bygeloof wil poppen met den sinnen, En soeckt hem in 't gebaer, en scheld de Wysheyd sot.

Wie God sluyt buyten 't hart, die sluyt den Afgod binnen.

213. Blokhuizen — Afbeelding van de twee —, gebouwd in den

jaare 1650, zo als ze zich vertoonden van den Buiten-Amstel naar de stad te zien. G. Philips Tz. fee. I. verstegen del.

214. Transformatie — Op de Jonghste Hollantsche —. Zinneprent

op de zegepraal der Contra-Remonstranten onder den invloed van Prins Maurits, waaronder Vondel's vers met de aanvangsregels:

Gommer en Armijn te Hoof Dongen om het recht geloof, Yeders in-ghebracht bescheijt In den Weech-schael wert geleijt.

En tot slot:

Doen aenbad elck Gommers pop En Armijn die kreech de Schop. Hiervan dezelfde prent zonder opschrift en de latere staten met het bekende opschrift Op de Waag-schaal. Een daarvan heeft twee opgeplakte toegevoegde regels van E. Israels. Vgl. Unger 738 tot 743.

215. Justitie — Afbeelding der —, geschiet den XIII May A°. 1619

aen Ian van Oldenbarnevelt, gewesene advocaat van Hollandt. C. J. Visscher exc. — Mr. 1386.

216. Graftombe. — Afbeelding van de — van Maarten Harpertsz.

Tromp in de Oude Kerk te Delft. I. van Campen inv. C. van Dalen Jr. sculps. — U. 505.

Onderaan Vondel's gedicht:

Hier rust de zee-held Tromp, •'de dappere beschermer

Der zee-vaert en de zee, ten dienst van 't vrye land, Dat 's mans gedachtenis bewaert in 't konstigh marmer

Zoo levendigh gelijck hy stierf voor 't Hollands strand, Beluyd met moordgeschrey en donder van kortouwen,

Daer Groot Britanje in brand al 't water viel te kleen. Hy heeft zich zelv in 't hart (Ier burgren uyt gehouwen,

Dat beeld verdient de pracht van graf en marmersteen.

217. Joan Maurits van Nassau. Afbeelding van het ongeval en de

redding van Joan Maurits te Franeker. Drie prenten naar Ph. Wouwerman door T. de Visscher. Andr. en Hendr. de Leth exc. Met de Lat. verzen van P. Francius en de Holl. van Vondel op een afz. blad. 4 bladen groot folio — U. 681.

Sluiten