Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

op het gedachtenleven van den mensch. (Wij zitten hier te zamen, menscherr van verschillende levensopvattingen en verschillende levensinzichten, die in vroegere eeuwen tegenover elkander stonden, elkander het leven lastig maakten en elkander naar het leven stonden. Wij kunnen elkander hier de hand reiken, wij kunnen hier samenwerken in 's lands belang, een bewijs, dat wij allen hier zitten: zeker als de nakomelingen van onze gereformeerde voorvaderen, want dat zijn wij allen, maar ook van die andere groote mannen die in vorige eeuwen hebben geleefd. De heeren tan de overzijde worden even goed als wij geleid door het woord van spinoza, het door liefde geleide verstand. Daardoor kunnen wij samenwerken aan de groote belangen die ons zijn opgedragen. Ik zou U willen op het hart drukken dat spinoza en degenen die na hem zijn gekomen, en die dat groote woord verkondigd hebben, daarmee ook gehandeld hebben in het belang van de grootheid en de eenheid van ons volk, waardoor wij geworden zijn wat wij zijn, en er dus nog eens op aandringen U niet te verzetten tegen hetgeen wij vragen, een kleine bijdrage, om den naam van dezen man te bewaren.

De heer Schokking. Mijnheer de Voorzitter 1 Ik was niet voornemëns geweest over dit voorstel te spreken, want ik beschouw dit als geheel te liggen in de lijn van zoovele voorstellen, die wij hier krijgen. Hier betreft het nu toevallig het huis van spinoza. De heer Kersten heeft gezegd, dat men hier wel niet diep op de zaak zou ingaan. Ik zal dat althans niet doen. Niet, omdat ik het niet interessant zou vinden te spreken over de beteekenis van spinoza en de vraag, welken invloed hij op ons volk en andere volkeren heeft gehad, — waarbij dan vermoedelijk ook zou blijken, dat zijn geschriften onwillekeurig tot een krachtiger ont-

Sluiten