Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

iedereen begrijpen, dat ik als Roomsch-Katholiek daar verre van sta. Maar ik ben conciliant genoeg en ik ben vaderlander genoeg, om trötsch te zijn op zijn groote denkkracht. Hij is geweest een van de grootste denkers van de wereld en juist in deze dagen, waar het spiritualisme weer een bloeitijd doormaakt, wordt hij in de kringen der spiritualisten geëerd als een van de grootste mannen. Maar daarmede houdt het voor mij ook op, dat zegt voor mij niet, dat ik moet helpen dat geveltje te restaureeren. Want Spinoza is, behalve groot denker, ook nog wat anders geweest. Hij is geweest een van de grootste Nederlandsche en ook internationale anti-christelijke denkers. Hoe zedelijk hij ook geleefd heeft, door zijn arbeid, door zijn leer van het monisme heeft hij het orthodoxe jodendom vernietigd. Door zijn arbeid heeft hij getracht de geheele dogmatiek, zoo van den protestantschen als van den katholieken godsdienst te verjagen en te doen verdwijnen. Zijn godsbegrip was niet dat van den al machtigen God, staande boven de schepping. Met welken eerbied voor Spinoza ik ook bezield ben, ik zie in hem niet meer dan een mensch en dan wil ik in de eerste plaats herdenken, dat hij is geweest een van de grootste anti-christelijke krachten en daarom acht ik mij verplicht te stemmen tegen deze voordracht.

De heer van Bnrink. Mijnheer de Voorzitter! Het treft wel eigenaardig, dat ik direct na den heer Hofpman moet spreken. Deze zeide, dat hij zal stemmen tegen die paar honderd gulden, omdat spinoza was een anti-christelijke figuur.

. Ik begrijp dit argument niet goed. Ik ben niet van plan hier over Spinoza of zijn leer te gaan spreken, want ik neem hier een breeder en ruimer standpunt in, al zeg ik het zelf, dan de heeren Lingbeek en Kersten. Ik begrijp hun standpunt niet.

Sluiten