Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den keizer, die in de hut trok van een ganzenhoeder? Welgesteld of voornaam — hoor je den wind door het kaf blazen, en mooi van lijf en leden stuift ook mee. Dat sprookje zal je toch zeker verteld wezen, hoe het monster door de prinses werd omhelsd? Natuurlijk veranderde dadehjk het beest in een jongeling, omdat iedereen, die zich een innigen kus op de hppen voelt drukken, wordt herschapen in een koningskind. Maar wat méér is, van wie jehefhebt, is dit zelfs niet noodig, dat hij uit vleesch en been bestaat. Had de heilige,' waarover ik je gesproken heb, niet de armoe tot zijn bruid gekozen? Ook heb ik op mijn tochten mij eens de geschiedenis laten verhalen van iemand, die zich met een schim had verloofd, een gedachte. En dat is zoó gebeurd."

Ik glimlachte. Ik kende het zwak van mijn makker, om overal een van zijn vertellingen tusschen te schuiven, die dan meestal ook nogal wijdloopig waren, en van een vraagwaardige waarachtigheid. Maar hoewel mijn hoofd zoo blij en zangerig vol was van den naam van Madeleen, als een Zondagmorgen met het gelui van de klokken, en ik over niets hever dan over mijn liefste een gesprek zou hebben gevoerd, was ik genadig, en liet ik den speelman vrij praten.

„Stel je een kasteel voor," zeide hij, „en een jeugdigen edelman, die er te gast komt. Hij brengt een brief mee van zijn vader. Hij wordt door de bewoners

151

Sluiten