Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATIONALISME.

Tot zoover de communistische beweging. Met de nationalistische actie staat het in het beginsel gansch anders. Hier geen ideaal, dat tegen de menschelijke natuur indruischt en onder geen omstandigheden voor verwezenlijking vatbaar is. Hier dus ook niet een beweging, die in zichzelf schadelijk is. Maar daarmede is het pleit niet beslist. Een actie kan schadelijk zijn hetzij door ontijdigheid of overhaasting hetzij door de middelen, waarvan zij zich bedient, of de partijen, met welke zij gemeene zaak maakt.

In geen van die opzichten nu gaat de nationalistische beweging in Indië vrij uit. Haar doel mag aanspraak maken op sympathie ook bij den overheerscher zelf, tegen wiens gezag en wiens belang het ingaat. Principieele onderdrukking ervan zou dan ook niet in aanmerking komen, zélfs als zulk een pogen niet op het tegendeel zou uitloopen van hetgeen het beoogt. Maar wél dient, in het belang der Indische bevolking zelve zoowel ah van Nederland, leiding te worden gegeven en gewaakt te worden, zoowél tegen overhaasting, die alleen onrust en ellende brengen kan, als tegen vermenging met andere in doel en strékking schadelijke élementen.

Sluiten