Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATIONALISME

51

maal, zonder het te bedoelen, dat contact losser heeft gemaakt en daarmede aan het gezag der inlandsche hoofden afbreuk heeft gedaan, is het noodzakelijk, die fout zoo spoedig mogelijk te herstellen.

Alleen met de inlandsche hoofden ïkan men Indië tot geleidelijke politieke ontwikkeling brengen. Begrijpen zij of begrijpen de dessabesturen de nieuwe maatregelen met en zien zij het nut daarvan niet in, dan vervreemdt men hen van ons en legt men de kiem van een voorbarige en voor het land hoogst schadelijke losscheuring van het Nederlandsche oppergezag.

De medewerking der inlandsche regenten en hoofden is onmisbaar, in de toekomst nog meer dan in het verleden. Maar de ervaring heeft genoeg geleerd, dat het belang der bevolking een voortdurende en daadwerkelijke controle op hun bestuurshandelingen eischt. Het Oosten is nog niet rijp voor contróle van onder op; het verlangt en begrijpt alleen een autocratisch regime van hoofden, die gezag hebben krachtens recht van geboorte. Niet alleen de inlandsche vorsten en regenten zien het aldus in; ook de massa denkt er zoo over. Deze begrijpt niets van instellingen, die het gezag harer door geboorte tot het

Sluiten