Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

HET CHINEEZEN - VRAAGSTUK

zijn gelijk gesteld en wettelijk als vreemde Oosterlingen worden beschouwd.

Er zou zeker geen reden zijn aan hun wensch van gelijkstelling te voldoen, indien men niet ook te rekenen had met de andere groep hunner landgenooten. Ziedaar de moeilijkheid en ziedaar ook de verklaring der ontevredenheid, die onder de in Indië inheemsche Chineezen heerscht. Die ontevredenheid heeft ten gevolge, dat de onrust, welke over de inlandsche intellectueelen is gekomen, zich in hun gelederen heeft voortgeplant.

Waar zij zich zelf achteruitgesteld gevoelen, zijn zij licht geneigd, zich aan de zijde der meer rechten opeischende inlanders te scharen. Men kan dus onder de huidige omstandigheden op die overigens loyale groep van de Chineesche bevolking niet met onverdeeld vertrouwen rekenen. Daarbij komt, dat ook aan haar de gebeurtenissen in haar moederland met ongemerkt voorbijgaan. Evenals in China zelf is ook een deel der Chineesche bevolking van Indië en wel speciaal van Java door het bolsjewistisch communisme aangetast.

De roerigheid onder- een deel der Chineesche bevolking van Java heeft slechts voor een klein deel een eigen staatkundigen ondergrond; voor het grooter deel vindt zij haar oorsprong en al-

Sluiten