Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

„Hij zal Ninive maken tot een wildernis en tot onbegaanbaar land en als een woestenij. En legeren zullen in zijn midden kudden, al de dieren der volken, pelikaan en ezel zullen bij zijn deurdrempels verwijlen."

In 401 v. Chr. vond de Grieksche geschiedschrijver Xénophon op den „terugtocht der tienduizend" aan den Tigris de puinhoopen van een geweldig groote stad; maar den naam kon hij niet ontdekken. Eerst in 1843 door de opgravingen zou Ninive weer uit de verwoesting te voorschijn komen, waarbij Gods wijze beschikkingen duidelijk aan den dag traden. Want alles, wat wij thans van de oude hoofdstad der Assyriërs te weten komen, dient, om de mededeelingen in de H. Schrift te bevestigen.

De beschaving van Mesopotamië heeft reeds in 4000 een hoogen trap van ontwikkeling bereikt. Het spijkerschrift bestaat dan al. De letterteekens worden gegrift in leemen platen. Uitgebreide verzamelingen daarvan zijn teruggevonden in reusachtige bibliotheken en eenige koninklijke archieven (Grotefend).

De Babyloniërs waren ook bekwame sterrekundigen. Zij verdeelden het jaar in twaalf maanden, naar de omwentelingen der maan, en de maand in weken, overeenkomstig de schijngestalten. Deze indeeling hebben de volkeren in het Westen later van hen overgenomen en zoo is zij tot ons gekomen.

De overvloed van klei deed in Mesopotamië de steenbakkerij tot hoogen bloei komen. De paleizen en tempels zijn van baksteen gebouwd. Reusachtige s t i e r-k o 1 o s s e n versierden de koninklijke paleizen.

De godsdienst der Babyloniërs was oorspronkelijk een polytheïstische natuurvergoding. De priesters waren sterrewichelaars. De orakels speelden een groote rol bij den tempeldienst.

HET OUDSTE SCHRIFT.

Een moment van het hoogste belang in de geschiedenis der menschheid is de vondst van het schrift. Alle menschen, ook de meest onbeschaafde wilden, beschikken over een gesproken taal, maar met de toepassing van een geschreven taal betreedt een volk eerst de trappen naar de beschaving. De eerste pogingen om het gesproken woord in beeld te brengen, leidden tot resultaten, die nog vrij gebrekkig bleven, vergeleken bij de eenvoudige techniek van ons schrift. Het is ook hiermee gegaan, als met allé uitvindingen, voortdurend worden

Sluiten